Zaproszenie współpracy przy realizacji staży zawodowych

Gorzów Wielkopolski/ lubuskie

Ogłoszenie dodane: 23.02.2021

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Czas na integrację-od dziś stawiam na przyszłość!”
zapraszam do składania ofert stażu dla Uczestników projektu.
Projekt skierowany jest do 40 mieszkańców woj. lubuskiego spełniających następujące kryteria:
1. wiek 18 lat i więcej,
2. status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze względu na korzystanie lub kwalifikowanie się do otrzymania wsparcia pomocy społecznej tj, spełniających min. 1przesłankę wskazaną w art. 7 ustawy o pomocy społecznej
3. status osoby biernej zawodowo lub bezrobotnej wymagającej w pierwszej kolejności integracji o charakterze społecznym,
4. Zamieszkiwanie na terenie województwa lubuskiego.

W ramach projektu Uczestnicy biorą udział w ścieżce wsparcia w ramach której przewidziany jest 5 miesięczny staż zawodowy (nauka zawodu na danym stanowisku pracy). Za udział w stażu uczestnik otrzymuje stypendium stażowe, które wypłacane jest przez firmę Kontraktor Sp. z o.o., firma przyjmująca na staż nie ponosi kosztów związanych z zatrudnieniem stażysty przez okres stażu zawodowego (koszt badań lekarskich, ewentualnego zakupu odzieży roboczej jest również po stronie realizatora projektu).

Przedsiębiorstwo, które zdecyduje się na przyjęcie stażysty zobowiązane jest do zapewnienia odpowiedniego stanowiska pracy dla stażysty, przygotowanego zgodnie z zasadami BHP i przepisami przeciwpożarowymi(stanowisko wyposażone w niezbędne sprzęty, narzędzia, zaplecze techniczne, materiały) zgodnie z ustalonym programem stażu i potrzebami Uczestnika projektu wynikającymi ze specyfikacji wykonywanych zadań, wymogów technicznych miejsca pracy oraz niepełnosprawności lub stanu zdrowia stażysty.
Zapraszamy do składania zapotrzebowania na stażystów, z informacją: stanowisko pracy, zakres obowiązków, miejsce wykonywania pracy.
Biuro projektu mieści się w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kombatantów 34/409, czynne w godzinach 8-15.

Serdecznie zapraszamy do współpracy przy realizacji projektu!

Joanna

Joanna

Joanna