REGULAMIN SERWISU OGŁOSZEŃ ABC


§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług w Serwisie, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników i Administratora Serwisu, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Administratorem Serwisu jest: MEDIA7.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Komisji Edukacji Narodowej, nr. 36, lok. 112B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000427980, NIP: 9512358867.

§ 2.

Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Regulaminie – oznacza to niniejszy Regulamin;

 2. Administratorze – oznacza to MEDIA7.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Komisji Edukacji Narodowej, nr. 36, lok. 112B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000427980, NIP: 9512358867. Użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem na adres e-mail: kontakt@abc.pl;

 3. Informacjach – oznacza to wszelkie dane i informacje wprowadzane do Serwisu przez Użytkownika, bądź Administratora, w tym w szczególności: Ogłoszenia, wiadomości, zapytania, komentarze, wypowiedzi, opinie, teksty, obrazy, zdjęcia, grafiki, filmy, linki, lub wszelkie innej treści wprowadzone do Serwisu przy użyciu narzędzi udostępnionych przez Administratora lub bez ich użycia;

 4. Ogłoszeniach – oznacza to zaproszenia do zawarcia umowy i inne oświadczenia, opublikowane w Serwisie przez Użytkownika przy użyciu Konta, na warunkach przewidzianych w Regulaminie, przy czym oświadczenia opublikowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego;

 5. Serwisie – oznacza to internetowy serwis ogłoszeń ABC, znajdujący się pod adresem www.abc.pl, stanowiący zorganizowaną platformę internetową, za pośrednictwem której świadczone są Usługi, obejmujący domenę „abc.pl” oraz jej subdomeny, którymi dysponuje i zarządza Administrator;

 6. Usługach – oznacza to usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników, na podstawie i zgodnie z Regulaminem, polegające w szczególności na umożliwieniu Użytkownikom wyszukiwania, przeglądania i zamieszczania Ogłoszeń, a także kontaktowania się z innymi Użytkownikami, na zasadach i w zakresie określonym Regulaminem. Usługi są świadczone nieodpłatnie, albo odpłatnie zgodnie z cennikiem udostępnionym w Serwisie;

 7. Użytkowniku – oznacza to każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Usług, w tym również Konsumenta. Użytkownikiem uprawnionym do korzystania z Usług Serwisu jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Użytkownikiem jest także osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, jeżeli korzystanie przez nią z Usług jest zgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności, gdy posiada wymaganą przepisami prawa zgodę swojego opiekuna prawnego;

 8. Konsumencie – oznacza to osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 9. Koncie – oznacza to zbiór zasobów i uprawnień przydzielanych konkretnemu zalogowanemu Użytkownikowi w ramach Serwisu;

 10. Operatorze Systemu Płatności – oznacza to Przelewy 24, tj. podmioty z grupy DialCom24 Sp. z o.o., 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP: 7811733852; PayPro SA, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 77923698-87, za pośrednictwem których Użytkownik może dokonać płatności za Usługi.

§ 3.

Ogólne zasady świadczenia Usług w Serwisie

 1. Administrator świadczy Usługi drogą elektroniczną, zgodnie z Regulaminem.

 2. Usługi świadczone są nieodpłatnie. Administrator nie pobiera opłat za rejestrację, utworzenie Konta, ani za publikację Ogłoszeń.

 3. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje w Serwisie.

 4. Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie Usług. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać Regulaminu.

 5. Użytkownik może korzystać z Serwisu, jako Użytkownik zalogowany, albo Użytkownik niezalogowany.

 6. Użytkownik niezalogowany może wyszukiwać i przeglądać Ogłoszenia, a także kontaktować się z innymi Użytkownikami, na zasadach i w zakresie określonym Regulaminem.

 7. Użytkownik zalogowany może wyszukiwać, przeglądać i publikować Ogłoszenia, a także kontaktować się z innymi Użytkownikami, na zasadach i w zakresie określonym Regulaminem.

 8. Do zalogowania się w Serwisie konieczne jest pomyślne ukończenie procesu rejestracji w Serwisie.

 9. Zawarcie umowy o świadczenie Usług dla Użytkowników niezalogowanych następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług.

 10. Zwarcie umowy o świadczenie Usług dla Użytkowników zalogowanych następuje z chwilą aktywacji Konta.

 11. Konto umożliwia dodawanie, przeglądanie, edycję, publikację, zarządzanie i usuwanie Ogłoszeń, jak również kontakt z innymi Użytkownikami.

 12. Ogłoszenia mogą być publikowane tylko przez zalogowanych Użytkowników oraz Administratora.

 13. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieoznaczony, przy czym Użytkownik może w dowolnym momencie i bez podania przyczyny Umowę rozwiązać. W przypadku umowy o świadczenie Usług dla Użytkowników niezalogowanych rozwiązanie umowy następuje z chwilą rezygnacji z korzystania z Usług. W przypadku umowy o świadczenie Usług dla Użytkowników zalogowanych rozwiązanie umowy następuje z chwilą samodzielnej likwidacji Konta, albo z chwilą przesłania oświadczenia odpowiedniej treści na adres e-mail: kontakt@abc.pl. W każdym przypadku rozwiązanie Umowy jest możliwe przez przesłanie oświadczenia woli, w sposób umożliwiający drugiej stronie zapoznanie się z nim.

 14. Użytkownik będący Konsumentem może w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą. Wzór formularza odstąpienia od umowy został określony w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Konsument może wypełnić i przesłać formularz odstąpienia drogą elektroniczną. Administrator informuje Konsumenta, że utraci on prawo do odstąpienia w przypadku wykonania w pełni Usługi, za wyraźną zgodą Konsumenta, tj. w przypadku Ogłoszeń - z chwilą publikacji Ogłoszenia.

 15. Umowa o świadczenie Usług rozwiązuje się ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zakończenia działalności Serwisu.

§ 4.

Zasady rejestracji w Serwisie

 1. Rejestracja następuje przy pomocy aktywnego adresu e-mail i hasła Użytkownika.

 2. Rejestracja przebiega następująco:

 1. Użytkownik wypełnia formularz rejestracji;

 2. Użytkownik wprowadza we właściwym oknie formularza swój aktywny adres e-mail i hasło;

 3. Użytkownik potwierdza akceptację Regulaminu poprzez zaznaczenie okna akceptacji Regulaminu;

 4. Użytkownik wybiera przycisk: „Zarejestruj się” - z tą chwilą Konto zostaje utworzone;

 5. Na podany adres e-mail zostaje wysłana wiadomość zawierająca link do potwierdzenia aktywacji Konta oraz inne niezbędne, wymagane przepisami prawa informacje;

 6. Użytkownik loguje się do swojej poczty i we właściwej wiadomości e-mail wybiera link do potwierdzenia aktywacji Konta;

 7. Użytkownik zostaje przekierowany na stronę Serwisu, gdzie wyświetla się komunikat o ukończeniu procesu rejestracji – z tą chwilą Konto zostaje aktywowane.

 1. Konto nie zostanie utworzone, jeżeli:

 1. podany adres e-mail został już użyty do utworzenia innego Konta – w takim przypadku Użytkownik może aktywować wcześniej utworzone przez siebie Konto, albo zalogować się na wcześniej utworzone i aktywowane przez siebie Konto;

 2. podane hasło nie jest zgodne z wymogami Serwisu – w takim przypadku Użytkownik zostanie poproszony o podanie hasła zgodnego z wymogami Serwisu i może utworzyć Konto przy użyciu hasła spełniającego wymogi Serwisu;

 3. wymagane pola formularza rejestracji nie zostały wypełnione, albo zaznaczone;

 4. Użytkownik nie potwierdził akceptacji Regulaminu przez zaznaczenie okna akceptacji Regulaminu.

 1. W przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, Konto może utworzyć wyłącznie osoba (lub osoby) uprawniona do jej reprezentacji.

 2. W przypadku osób fizycznych nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, osoba taka może utworzyć Konto, wyłącznie jeżeli posiada wymaganą przepisami prawa zgodę swojego opiekuna prawnego.

 3. Użytkownik może korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie.

 4. Administrator może w celach związanych z obsługą Konta kontaktować się z Użytkownikiem na adres e-mail Użytkownika.

§ 5.

Zasady publikowania Ogłoszeń w Serwisie

 1. Ogłoszenie może zostać opublikowane tylko w ramach kategorii dostępnych w Serwisie.

 2. Użytkownik samodzielnie określa treść i zawartość Ogłoszenia. Użytkownik może dodać do Ogłoszenia obrazy, lub zdjęcia w liczbie i formacie określonym przez Serwis. Funkcjonalności treści cyfrowych oraz techniczne środki ochrony, o ile występują, są każdorazowo podawane przy odpowiednich polach formularzy.

 3. Ogłoszenie zostaje opublikowane po akceptacji przez Administratora.

 4. Ogłoszenie jest dostępne dla Użytkowników Serwisu oraz dla użytkowników sieci Internet.

 5. Użytkownik może w dowolny sposób kontaktować się z innymi Użytkownikami, w tym w celu udzielenia odpowiedzi na Ogłoszenie, w tym w szczególności za pośrednictwem wewnętrznego formularza kontaktowego Serwisu.

 6. Jeżeli prezentowana w Serwisie jest rzecz, usługa, lub prawo, ta sama rzecz, usługa, lub prawo może być w tym samym czasie przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia. Ogłoszenie powinno w jasny, jednoznaczny i precyzyjny sposób opisywać prezentowaną rzecz, usługę, lub prawo.

 7. Jeżeli prezentowana w Serwisie jest rzecz, usługa, lub prawo, powinna określać cenę, chyba że dotyczy zaproszenia do zawarcia umowy zamiany, albo darowizny.

 8. Rzeczy prezentowane w Serwisie mogą być nowe, lub używane.

 9. Użytkownik gwarantuje, że Ogłoszenia przesłane lub opublikowane w Serwisie nie naruszą bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, nie będą wprowadzały w błąd, nie naruszą praw Administratora, ani praw osób trzecich, w szczególności praw własności intelektualnej.

 10. Użytkownik gwarantuje, że zdjęcia oraz obrazy opublikowane w Serwisie będą zgodne z treścią Ogłoszenia, w szczególności będą przedstawiały rzecz, usługę, lub prawo opisane w treści Ogłoszenia. Użytkownik gwarantuje, że zdjęcia oraz obrazy opublikowane w Serwisie nie będą zawierały adresów, telefonów, ani znaków graficznych, w szczególności nie będą zawierały danych, ani znaków graficznych innych serwisów ogłoszeniowych lub aukcyjnych.

 11. W celu publikacji Ogłoszenia Użytkownik loguje się w Serwisie i dodaje Ogłoszenie za pośrednictwem Konta.

 12. Logowanie przy pomocy aktywnego adresu e-mail i hasła przebiega następująco:

 1. Użytkownik wprowadza we właściwym oknie formularza swój zarejestrowany adres e-mail i hasło;

 2. Użytkownik wybiera przycisk: „Zaloguj”.

 1. Publikacja Ogłoszenia przebiega następująco:

 1. Użytkownik wprowadza treść Ogłoszenia do formularza publikacji Ogłoszenia;

 2. Użytkownik zaznacza lub wypełnia inne wymagane pola formularza publikacji Ogłoszenia;

 3. Użytkownik potwierdza akceptację Regulaminu i zakłada Konto na zasadach określonych w Regulaminie, w przypadku, gdyby nie posiadał Konta;

 4. Administrator akceptuje Ogłoszenie – z tą chwilą Ogłoszenie zostaje opublikowane.

 1. W przypadku, gdy Usługa jest odpłatna, rozpoczęcie jej świadczenia następuje z chwilą uiszczenia płatności zgodnie z cennikiem dostępnym w Serwisie. Datą zapłaty jest data zaksięgowania całej płatności na rachunku bankowym Administratora. Administrator akceptuje formy płatności wskazane w Serwisie. Użytkownik ponosi koszty związane z realizacją płatności. Użytkownik może zdecydować́, który ze sposobów płatności chce zastosować w trakcie dokonywania płatności. Administrator nie przetwarza danych płatności dokonywanych za pośrednictwem Operatora Systemu Płatności z wyłączeniem numeru transakcji oraz imienia i nazwiska osoby zlecającej płatność i nie ponosi odpowiedzialności za transakcje realizowane za pośrednictwem Operatora Systemu Płatności, chyba że taka odpowiedzialność wynika z praw Konsumenta.

 1. Zabronione jest publikowanie w Serwisie Ogłoszeń:

 1. wprowadzających w błąd;

 2. fikcyjnych;

 3. niezgodnych z kategoriami, w ramach których są zamieszczane;

 4. służących innym celom, niż cele, które wynikają wprost z ich treści;

 5. zawierających dane do kontaktu poza Serwisem, w szczególności adresy e-mail, adresy stron internetowych, numery telefonów, numery komunikatorów internetowych;

 6. zawierających reklamę lub odesłanie do innych serwisów ogłoszeniowych lub aukcyjnych;

 7. które nie zawierają ceny, jeżeli prezentowana w Serwisie jest rzecz, usługa, lub prawo, a Ogłoszenie nie dotyczy zamiany, albo darowizny;

 8. naruszających prawa Administratora, lub prawa osób trzecich;

 9. naruszających Regulamin;

 10. naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;

 11. zawierających Informacje Niedozwolone;

 12. dotyczących rzeczy, usług, lub praw niedozwolonych, w tym zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz informacją zawartą w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

 1. Administrator w przypadku, gdy Ogłoszenie narusza postanowienia Regulaminu, może odmówić akceptacji Ogłoszenia, lub je usunąć, w szczególności Administrator może usunąć treść, lub zawartość Ogłoszenia, w tym w szczególności zdjęcia, lub obrazy. Zgoda Użytkownika na usunięcie Ogłoszenia, jego treści, zdjęć, lub obrazów, nie jest wymagana, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym praw Konsumenta.

 2. Administrator może wprowadzić limit Ogłoszeń możliwych do publikacji.

 3. W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może edytować Ogłoszenie, albo je usunąć.

 4. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie usunąć Ogłoszenie, jeżeli przestało być aktualne.

 5. Ogłoszenie widoczne jest w Serwisie przez okres kolejnych 180 dni kalendarzowych, a po upływie tego okresu automatycznie wygasa i jest usuwane z Serwisu, chyba że Administrator przechowuje Ogłoszenie dla celów archiwalnych, statystycznych, finansowych lub dla celów roszczeń z nim związanych.

§ 6.

Prawa i obowiązki Użytkowników i Administratora Serwisu

 1. Zabronione jest:

 1. przekazywanie lub publikowanie w Serwisie informacji sprzecznych z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, dyskryminujących, a także naruszających jakiekolwiek dobra lub prawa Administratora, albo osób trzecich, w szczególności wulgarnych, obraźliwych, obscenicznych, propagujących zażywanie narkotyków, lub spożywanie alkoholu, spamu, niezamówionej informacji handlowej, lub danych osobowych osób trzecich, a także linków do takich Informacji (Informacje Niedozwolone);

 2. posługiwanie się przy rejestracji, logowaniu, lub w trakcie korzystania z Serwisu fałszywymi danymi, w tym w szczególności fikcyjnymi, albo cudzymi danymi osobowymi w celu weryfikacji tożsamości;

 3. posługiwanie się przy rejestracji tymczasowymi adresami e-mail;

 4. nieuprawniona ingerencja w kod oprogramowania Serwisu, a także korzystanie z oprogramowania zakłócającego działanie Serwisu;

 5. korzystanie z materiałów opublikowanych w Serwisie w innym celu niż na użytek osobisty. Korzystanie z materiałów w innym celu wymaga zgody Administratora wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie, lub w formie dokumentowej.

 1. W przypadku ujawnienia w toku korzystania z Serwisu Ogłoszenia zawierającego Informacje Niedozwolone, posługiwania się fałszywymi, fikcyjnymi, albo cudzymi danymi, albo tymczasowymi adresami e-mail Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Administratora na adres e-mail: kontakt@abc.pl.

 2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawdziwości, lub legalności danych Użytkownika, Administrator może zablokować możliwość korzystania z jego Konta, w tym publikacji i zarządzania Ogłoszeniami, do czasu potwierdzenia jego tożsamości.

 3. Administrator odpowiada względem Użytkowników tylko w przypadkach umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat, chyba że Użytkownikiem jest Konsument.

 4. Administrator nie odpowiada za:

 1. szkody spowodowane siłą wyższą;

 2. szkody spowodowane nieuprawnioną ingerencją w system teleinformatyczny Użytkownika;

 3. skutki kradzieży danych Użytkownika;

 4. skutki zainfekowania złośliwym oprogramowaniem systemu teleinformatycznego Użytkownika;

 5. treść i zawartość Ogłoszeń przesłanych, lub opublikowanych w Serwisie przez Użytkowników, w tym w szczególności w przypadku, gdy Użytkownik przesłał lub opublikował Ogłoszenie, zawierające Informacje Niedozwolone, a także w przypadku posługiwania się przez Użytkownika fałszywymi, fikcyjnymi, albo cudzymi danymi. Administrator w przypadku ujawnienia takiego Ogłoszenia w Serwisie, niezwłocznie je usunie lub zabezpieczy, w sposób zgodny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, prawomocnym orzeczeniem sądu, lub ostateczną decyzją właściwego organu. Art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną stosuje się;

 6. aktualność, wiarygodność, ani skuteczność przesłanych lub opublikowanych w Serwisie Ogłoszeń. W przypadku, gdyby Ogłoszenie przesłane lub opublikowane w Serwisie okazało się nieaktualne, niewiarygodne, lub nieskuteczne, Administrator nie ma obowiązku jego poprawienia, sprostowania lub usunięcia, chyba że taki obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego orzeczenia sądu, lub ostatecznej decyzji właściwego organu. Brak aktualności, wiarygodności, lub skuteczności przesłanego lub opublikowanego w Serwisie Ogłoszenia nie stanowi też podstawy jakichkolwiek roszczeń Użytkownika względem Administratora;

 7. odesłania do innych serwisów zawarte w treści Ogłoszenia;

 8. zdolność Użytkownika do zawarcia umowy w związku z Ogłoszeniem;

 9. niewykonanie, albo nienależyte wykonanie zobowiązań Użytkownika w związku z Ogłoszeniem;

 10. jakość, wady, ani legalność prezentowanych w Ogłoszeniach przez Użytkowników rzeczy, usług, lub praw;

 11. treść reklam opublikowanych w Serwisie przez zewnętrznych reklamodawców z zastrzeżeniem w tym zakresie praw Konsumenta.

 1. Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia bezpiecznej, nieprzerwanej, ciągłej, stabilnej, efektywnej i pełnej dostępności Serwisu, jednak nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy zapewnienie takiej dostępności, w danych okolicznościach okaże się niemożliwe lub znacznie utrudnione, przy czym zachowane zostają w tym zakresie prawa Konsumenta.

 2. Administrator chroni dane Użytkowników zgodnie z Polityką Prywatności, stanowiącą Załącznik nr 3 do Regulaminu.Polityka Prywatności zawiera w szczególności informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz zasad wykorzystywania plików Cookie.

 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki korzystania przez niego z Serwisu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki korzystania z Serwisu przez osoby, którym udostępnił Konto.

 4. Użytkownik jest zobowiązany naprawić Administratorowi oraz osobie trzeciej wszelką szkodę wyrządzoną wskutek przesłania lub opublikowania Ogłoszeń w Serwisie, a także zwolnić z odpowiedzialności Administratora, w przypadku gdyby w związku z przesłaniem lub opublikowaniem Ogłoszeń w Serwisie, osoba trzecia zwróciła się z roszczeniem przeciwko Administratorowi.

§ 7.

Wymogi techniczne niezbędne do korzystania z Usług oraz wpływ na urządzenia i oprogramowanie Użytkownika

 1. Z Serwisu może korzystać Użytkownik, który posiada techniczną możliwość połączenia z siecią Internet.

 2. System teleinformatyczny Użytkownika powinien spełniać minimalne warunki techniczne, tj.:

 1. spełniać minimalne warunki techniczne dla obsługi plików HTML, w tym obsługiwać powszechnie używane przeglądarki internetowe, w szczególności: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera;

 2. posiadać dostęp do sieci Internet.

 1. W celu uniknięcia lub zminimalizowania ryzyka szkody powstałej w wyniku nieuprawnionej penetracji systemu teleinformatycznego, kradzieży danych lub zainfekowania złośliwym oprogramowaniem, Użytkownik korzystając z Usług Serwisu powinien zainstalować i korzystać z aktualnego oprogramowania antywirusowego, w tym z zapory sieciowej.

 2. Wpływ na urządzenia i oprogramowanie Użytkownika został określony w Polityce prywatności.

§ 8.

Prawa własności intelektualnej

 1. Umowa o świadczenie Usług nie przenosi praw do utworów, projektów wynalazczych, projektów racjonalizatorskich, baz danych, tytułów lub oznaczeń indywidualizujących, bądź wyróżniających. Prawa te podlegają ochronie prawnej na podstawie: ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 2. Zabronione jest zwielokrotnianie Informacji Administratora w całości, albo w części, w jakikolwiek sposób, w tym zarówno w sieci Internet, jak i na nośnikach danych, a także przesyłanie, publikowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, opracowywanie, wtórne wykorzystanie lub wprowadzanie do obrotu w jakikolwiek sposób, który wykraczałby poza dozwolony użytek osobisty, w tym w innych serwisach internetowych, na nośnikach reklamowych, poprzez emisję w radiu lub telewizji, poprzez publikację lub wyświetlanie w prasie, na billboardach, za pośrednictwem jakichkolwiek technik i technologii telekomunikacyjnych, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet, lub na nośnikach danych, a także umieszczanie linków do Informacji w sposób, który mógłby uniemożliwić rozpoznanie źródła.

 3. Użytkownik oświadcza, że przesyłane lub publikowane przez niego Informacje są wolne od wad prawnych, a także roszczeń osób trzecich. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa i zgody, wymagane do publikacji, a publikacja nie naruszy praw, lub dóbr osób trzecich oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także upoważnia Administratora do nieodpłatnego ich opublikowania w Serwisie.

 4. Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie przez Administratora wizerunku Użytkownika w Serwisie, jeżeli Użytkownik przesłał wizerunek w celu jego publikacji. Z tytułu rozpowszechniania i publicznego udostępniania wizerunku Użytkownika w Serwisie, nie przysługuje mu wynagrodzenie na żadnym polu eksploatacji. Użytkownik może w dowolnym czasie wycofać zgodę na publikację wizerunku Użytkownika i zażądać jego usunięcia z Serwisu przesyłając odpowiednie żądanie na adres Administratora: kontakt@abc.pl. Zakazane jest publikowanie wizerunku Użytkownika stanowiącego dane biometryczne.

 5. Użytkownik zgadza się na publikację Ogłoszeń w Serwisie oraz na publikację Ogłoszeń w serwisach i mediach partnerskich Administratora. Zgoda na publikację w serwisach i mediach partnerskich Administratora nie jest wymogiem zawarcia umowy. Użytkownik może odmówić, albo wycofać zgodę przesyłając odpowiednie żądanie na adres Administratora: MEDIA7.PL Sp. z o.o., ul. Komisji Edukacji Narodowej, nr. 36, lok. 112B, 02-797, Warszawa. Publikacja Ogłoszeń w serwisach i mediach partnerskich Administratora służy pozyskaniu jak największej liczby odbiorców Ogłoszeń, a także marketingowi i promocji Usług Administratora. Użytkownik udziela w powyższym zakresie nieodpłatnie Administratorowi licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, na polu eksploatacji: publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do treści i zawartości Ogłoszeń w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

§ 9.

Reklamacje

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług należy przesyłać na adres Administratora, w tym na adres email : kontakt@abc.pl.

 2. Reklamację należy złożyć niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego zastrzeżenia Użytkownika, a w przypadku reklamacji dotyczącej Ogłoszenia, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od zakończenia jego emisji, albo od kiedy emisja Ogłoszenia powinna się zakończyć.

 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Użytkownika, adres do korespondencji, opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji oraz oczekiwania Użytkownika.

 4. Reklamacja jest rozpatrywana przez Administratora bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jej wpływu.

 5. W uzasadnionych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji może zostać przedłużony pod warunkiem poinformowania Użytkownika o prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym i o przewidywanym terminie ostatecznej odpowiedzi, a w przypadku, gdyby Użytkownik nie podał wszystkich niezbędnych danych, o brakujących danych.

 6. O rozpatrzeniu reklamacji Administrator informuje Użytkownika na podany przez niego adres.

 7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z żądaniem Użytkownika, może on zwrócić się do Administratora o ponowne rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania informacji o rozpatrzeniu reklamacji od Administratora.

§ 10.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z tym prawem należy dokonywać jego wykładni, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie spory związane ze świadczeniem Usług rozpatrywane będą przez polskie sądy powszechne.

 2. Zmiany Regulaminu są dokonywane przez Administratora w dowolnym czasie i wchodzą w życie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich publikacji w Serwisie, przy czym do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin w brzmieniu dotychczasowym. Administrator informuje Użytkowników o zmianach Regulaminu poprzez zamieszczenie informacji na stronach Serwisu, a w przypadku Użytkowników zarejestrowanych, poprzez przesłania odnośnika do Regulaminu na zarejestrowany adres e-mail Użytkownika. Użytkownik, który nie zgadza się na zmiany wprowadzone Regulaminem, powinien rozwiązać umowę.

 3. Regulamin jest udostępniany Użytkownikowi nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie Usług, a także, na jego żądanie w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

 4. Administrator informuje Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronach https://www.uokik.gov.pl, a także w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Konsument może w szczególności:

 1. zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego;

 2. wszcząć postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej;

 3. skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów;

 4. skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. Wszelkie Załączniki, stanowią integralną część Regulaminu. Do Regulaminu dołączono następujące załączniki:

 1. Załącznik nr 1 - Wzór formularza odstąpienia od umowy o świadczenie Usług;

 2. Załącznik nr 2 - Lista rzeczy, usług oraz praw, których prezentowanie w serwisie ogłoszeń ABC jest zabronione ;

 3. Załącznik nr 3 - Polityka prywatności i zasady korzystania z plików Cookie w serwisie ogłoszeń ABC.

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego publikacji w Serwisie.ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU OGŁOSZEŃ ABC

Wzór formularza odstąpienia od umowy o świadczenie Usług

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


MEDIA7.PL Sp. z o.o.
ul. Komisji Edukacji Narodowej 36, lok. 112B,
02-797, Warszawa


Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie usług serwisu ogłoszeń ABC.


_____________________________

Data zawarcia umowy


_____________________________

Imię i nazwisko Konsumenta(-ów)


_____________________________

Adres Konsumenta(-ów)


_____________________________

Podpis Konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


_____________________________

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU SERWISU OGŁOSZEŃ ABC

Lista rzeczy, usług oraz praw, których prezentowanie w serwisie ogłoszeń ABC jest zabronione


Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym w tym w szczególności dotyczących:

 1. napojów alkoholowych;

 2. wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych oraz ich części;

 3. narkotyków, środków odurzających i psychotropowych, dopalaczy;

 4. produktów leczniczych, wyrobów farmakologicznych;

 5. muzyki, zdjęć, filmów, oprogramowania i przedmiotów naruszających prawa własności intelektualnej;

 6. produktów podrobionych, lub naruszających prawa osób trzecich;

 7. zdjęć, filmów i przedmiotów zawierających zabronione treści pornograficzne i obsceniczne;

 8. zdjęć i przedmiotów zawierających treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;

 9. materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, broni palnej, amunicji, miotaczy gazu;

 10. zwierząt należących do gatunków umieszczonych na obowiązujących listach gatunków chronionych, a także roślin umieszczonych na obowiązujących listach gatunków chronionych, jak również ich części i produktów pochodnych;

 11. zwłok i szczątków ludzkich lub zwierzęcych, organów, wydzielin ludzkich lub zwierzęcych;

 12. odpadów, zwłaszcza niebezpiecznych, których utylizacja podlega odrębnym przepisom prawa, w tym w szczególności oferowanych na opał;

 13. niebezpiecznych substancji chemicznych;

 14. przedmiotów pochodzących z kradzieży, paserstwa, rozboju lub innego przestępstwa lub których import, eksport lub przechowywanie jest zabronione przez właściwe przepisy prawa;

 15. urządzeń połowowych i rybackich, których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa;

 16. usług i przedmiotów związanych z uczestnictwem w tzw. piramidach finansowych;

 17. urządzeń należących do operatorów telefonii komórkowej, telewizji cyfrowej, dostawców Internetu.

 18. oprogramowania przystosowanego do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje, w szczególności: zawierającego wirusy komputerowe lub inne szkodliwe elementy, umożliwiającego pobieranie informacji o użytkowniku komputera bez jego wiedzy, służącego od usuwania blokad i haseł z komputerów stacjonarnych i przenośnych, dysków twardych i innych nośników pamięci oraz radioodbiorników samochodowych, jak również informacji, instrukcji i usługi związane z usuwaniem lub zakładaniem takich blokad, umożliwiającego generowanie adresów e-mail ze stron internetowych lub umożliwiającego masowe wysyłanie wiadomości do użytkowników serwisów internetowych, komunikatorów itp., którzy nie wyrazili na to zgody, których licencja nie pozwala na odsprzedaż;

 19. oprogramowania, przedmiotów, instrukcji i usług związanych z przełamywaniem i obchodzeniem zabezpieczeń pojazdów. W tym otwieraniem i uruchamianiem pojazdów;

 20. danych osobowych, w tym zgromadzonych w zbiorach;

 21. dowodów rejestracyjnych oraz kart pojazdów oferowanych bez pojazdów, do których je wydano.ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU SERWISU OGŁOSZEŃ ABC

Polityka prywatności i zasady korzystania z plików Cookie w serwisie ogłoszeń ABC


Administrator w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze strony www.abc.pl (Serwis) może gromadzić dane przekazywane przez użytkowników Serwisu (Użytkownicy), jednak celem Administratora nie jest identyfikacja Użytkowników, a jedynie zapewnienie pełnej funkcjonalności Serwisu i należytego administrowania Serwisem. Niniejszy dokument służy poinformowaniu Użytkowników o tym, jakie dane mogą być gromadzone w związku z korzystaniem z Serwisu i w jakim celu, a także o przysługujących Użytkownikom w związku z tym uprawnieniach. Administrator chroni prywatność Użytkowników i zapewnia bezpieczeństwo przekazywanych przez nich danych. Administrator przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych, w szczególności zasady zgodności z prawem, rzetelności, przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji, prawidłowości, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności, a także zapewnia środki techniczne i organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo danych i zgodne z prawem ich przetwarzanie.

Kto jest Administratorem Serwisu?

Administratorem Serwisu, w tym w związku z przetwarzaniem danych osobowych, jeżeli do takiego przetwarzania dochodzi, jest MEDIA7.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Komisji Edukacji Narodowej, nr. 36, lok. 112B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000427980, NIP: 9512358867.

W jaki sposób Użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem?

Kontakt z Administratorem odbywa się na adres Administratora, w tym na adres e-mail: kontakt@abc.pl. Użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem również w inny wybrany przez siebie sposób, w tym ustnie lub pisemnie.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych Użytkowników?

Dane Użytkowników są przetwarzane każdorazowo na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym na podstawie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (art. 6 ust. 1 lit. a, b, f) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (art. 173 ust. 1).

Jakie dane gromadzone są w Serwisie?

Serwis gromadzi dane Użytkowników, w tym imię, nazwisko, e-mail, zdjęcie. W przypadku, gdy Użytkownik zamieszcza Ogłoszenia, również dane zawarte w treści Ogłoszeń. W przypadku dzieci do przetwarzania danych konieczna jest zgoda rodzica, lub innego opiekuna prawnego. Dane pozyskiwane są wyłącznie od Użytkowników oraz z legalnych źródeł publicznie dostępnych. W Serwisie gromadzone są w sposób automatyczny wyłącznie dane zawarte w plikach Cookie. Dane zapisane w plikach Cookie serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu Użytkownika z Serwisem. Pliki Cookie mogą być ze względów technicznych konieczne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, a także umożliwiać w szczególności zapamiętanie preferencji Użytkowników, personalizację Serwisu, tworzenie anonimowych statystyk korzystania z Serwisu, analizy aktywności Użytkownika w celu ustalenia jego zainteresowań, emitowania reklam Serwisu w innych serwisach za pomocą narzędzi np. Google Adsense. Między innymi dzięki plikom Cookie Użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na strony Serwisu. W plikach Cookie mogą zostać zapisane informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Serwisu. Co do zasady dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu. Przechowywanie danych w plikach Cookie, a także uzyskiwanie dostępu do tych danych nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach i oprogramowaniu Użytkowników. Administrator nie przetwarza też danych wrażliwych Użytkowników.

Administrator korzysta z następujących plików Cookie:

has_js – sprawdza czy JavaScript jest włączone, dzięki temu Administrator może efektywnej przeprowadzać operacje w Serwisie, co zwiększa jakość użytkowania Serwisu dla odwiedzającego. Ten plik Cookie jest ważny, gdyż wiele części Serwisu działa lepiej z włączonym JavaScript;

cookie-agreed-pl – plik Cookie zapamiętujący wyrażoną zgodę użytkownika na Politykę prywatności, w tym Cookie.

W jakim celu dane są gromadzone?

Dane zbierane są w celu świadczenia Usług. Dane zbierane automatycznie podczas korzystania z Serwisu wykorzystywane są w celu konfiguracji Serwisu na urządzeniach Użytkowników, dostosowania Serwisu do preferencji Użytkowników, personalizacji Serwisu, prawidłowego wyświetlania Serwisu na urządzeniach Użytkowników, zwiększenia wydajności Serwisu, zapewnienia niezawodności Serwisu, wykonywania anonimowych statystyk oglądalności Serwisu, analizy aktywności Użytkowników w celu ustalenia ich zainteresowań, emitowania reklam Serwisu w innych serwisach. Dane Użytkowników mogą być udostępniane wyłącznie zaufanym partnerom Administratora, w tym świadczącym usługi reklamowe, analityczne, programistyczne. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom trzecim, chyba że okaże się to niezbędne, a Użytkownik wyrazi na to zgodę, lub obowiązek, albo możliwość udostępnienia danych będzie wynikała z obowiązujących przepisów prawa.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak podanie niektórych danych może być konieczne, aby móc korzystać z Serwisu, a konsekwencją ich niepodania może być brak możliwości prawidłowego wyświetlania się Serwisu na urządzeniu Użytkownika, lub korzystania z Usług Serwisu. Pliki Cookie mogą zostać zablokowane lub dostęp plików Cookie może zostać ograniczony w sposób określonych poniżej.

Czym jest profilowanie i czy dane w Serwisie podlegają profilowaniu?

Profilowanie polega na dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty dotyczące efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji lub zainteresowań, wiarygodności lub zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się osoby, której dane dotyczą – o ile wywołuje skutki prawne względem tej osoby lub w podobny sposób znacząco na nią wpływa.

Dane w Serwisie nie podlegają profilowaniu. W przypadku, gdyby w związku z rozwojem Serwisu dane osobowe miały podlegać profilowaniu, Administrator poinformuje o tym Użytkowników, a profilowanie będzie się odbywało zgodnie z właściwymi w tym zakresie przepisami. Administrator w przypadku profilowania wdroży właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów Użytkowników, w tym zapewni możliwość interwencji ludzkiej ze strony Administratora, a także możliwość wyrażenia własnego stanowiska i zakwestionowania decyzji.

W jaki sposób można dokonać zmian w przekazanych danych?

Jeżeli w Serwisie przetwarzane są dane osobowe, Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. W tym celu Użytkownik może kontaktować się z Administratorem na adres e-mail: kontakt@abc.pl. Użytkownik może kontaktować się z Administratorem również w inny wybrany przez siebie sposób, w tym ustnie lub pisemnie.

Jeżeli w Serwisie przetwarzane są dane osobowe, Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Użytkownik może określić warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu do danych zapisanych w plikach Cookie za pomocą ustawień oprogramowania lub konfiguracji usługi na swoich urządzeniach. Pliki Cookie mogą zostać zablokowane lub dostęp plików Cookie może zostać ograniczony, przy czym blokada lub ograniczenie plików Cookie może wpłynąć na jakość, bądź nawet uniemożliwić prawidłowe wyświetlanie się Serwisu na urządzeniu Użytkownika. Zmiana ustawień plików Cookie w przeglądarce:

 1. Google Chrome jest możliwa w zakładce Ustawienia/Prywatność;

 2. Mozilla Firefox jest możliwa w zakładce Narzędzia/Opcje/Prywatność i bezpieczeństwo;

 3. Internet Explorer jest możliwa w zakładce Narzędzia/Opcje Internetowe/Prywatność;

 4. Safari jest możliwa w zakładce Preferencje/Bezpieczeństwo;

 5. Opera jest możliwa w zakładce Narzędzia/Preferencje/Zaawansowane.

W jaki sposób są zabezpieczane dane przekazane przez Użytkowników?

Administrator chroni dane Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą oraz zniszczeniem. W szczególności Administrator stosuje szyfrowanie danych, stosuje fizyczne środki bezpieczeństwa oraz weryfikację w systemach informatycznych. Administrator stosuje również oprogramowanie antywirusowe oraz zaporę sieciową. Dostęp do danych Użytkowników mają wyłącznie uprawnione osoby, przeszkolone i zobowiązane do zachowania poufności.

W jakim okresie dane są przetwarzane?

Dane Użytkowników są przetwarzane przez okres korzystania z Usług Serwisu. Niektóre dane będą również przechowywane w formie archiwalnej, dla celów statystycznych, lub w związku z płatnościami, lub roszczeniami, dotyczącymi świadczonych Usług, albo obowiązkami Administratora/Serwisu wynikającymi z przepisów prawa, tak długo, jak jest to wymagane, albo możliwe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Inne uprawnienia przysługujące Użytkownikom w związku z przetwarzaniem danych.

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących, narusza bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Obowiązywanie Polityki.

Administrator informuje Użytkowników o zmianach Polityki poprzez zamieszczenie informacji na stronach Serwisu, a w przypadku Użytkowników zarejestrowanych, poprzez przesłanie odnośnika do Polityki na zarejestrowany adres e-mail Użytkownika. Użytkownik, który nie zgadza się na zmiany wprowadzone Polityką, powinien rozwiązać umowę o świadczenie Usług. Polityka wchodzi w życie w dniu jej publikacji w Serwisie.