Syndyk sprzeda wierzytelności Mateusza Głucha w upadłości

Kraków, Nowa Huta

Ogłoszenie dodane: 03.11.2022

Syndyk masy upadłości Mateusza Głucha osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
w upadłości zaprasza do negocjacji w sprawie konkursu ofert w przedmiocie sprzedaży z wolnej ręki,
bez wyznaczonej ceny minimalnej, udziałów w następujących spółkach prawa handlowego:

1) 51 udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.100,00 zł w AC CATERING Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (KRS nr 0000428351),
2) 45 udziałów o łącznej wartości nominalnej 4.500,00 zł w SKY CATERING Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suchej Beskidzkiej (KRS nr 0000394865).

W celu przystąpienia do negocjacji należy złożyć pisemną ofertę w zamkniętej, zapieczętowanej
kopercie z napisem „Negocjacje Mateusz Głuch w upadłości” sygnatura akt VIII GUp 877/21/S z
dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”, w terminie do dnia 2 grudnia 2022 r. pod adresem: Biuro
Syndyka masy upadłości Mateusza Głucha w upadłości, 31-751 Kraków, ul Bulwarowa 33a
(decyduje data wpływu do Biura Syndyka, które czynne jest w dni robocze w godz. 8 00 -14 00 ).
Oferta winna zawierać:

a) imię i nazwisko lub firmę, adres zamieszkania lub siedziby,
b) podpis oferenta lub osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta zgodnie
z załączonymi do oferty dokumentami,
c) aktualny dokument wskazujący status prawny oferenta (zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, aktualny wyciąg z KRS itp.),
d) propozycję zakupu przedmiotu oferty, oferowaną cenę i warunki płatności,
e) oświadczenie, że Oferent zobowiązuje się do poniesienia kosztów zawarcia umowy i innych opłat
związanych z zawarciem umowy,
f) oświadczenie, że Oferent zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu sprzedaży oraz
że przyjmuje go bez zastrzeżeń i nie będzie dochodził w przyszłości żadnych roszczeń z tego tytułu,
g)wszelkie zezwolenia (promesy) lub zgody, jeżeli ze względu na osobę czy firmę nabywcy są one
wymagane według stanu prawnego na dzień składania oferty.
Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 9 grudnia 2022 r. w Biurze Syndyka w Krakowie o godz. 10 00 .

Szczegółowe informacje dotyczące oferowanej wierzytelności, można uzyskać w Biurze Syndyka w
Krakowie, ul. Bulwarowa 33a, tel/fax : 12 259 61 04 codziennie (pon.-pt.) w godz. 8-14.
Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia negocjacji bez wybrania oferty,
swobodnego wyboru oferty, jak również unieważnienia negocjacji bez podania przyczyny.

Sekretariat

Sekretariat

Sekretariat