Syndyk sprzeda udziały w nieruchomości w Rzezawie

28 441,00 zł

Kraków, Nowa Huta

Ogłoszenie dodane: 05.06.2023

Cena:
28 441,00 zł
Rodzaj:
Działki budowlane
Powierzchnia działki:
1 000,00 m2
Na sprzedaż przez:
Właściciel

Syndyk masy upadłości Rafała Bai w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zaprasza do negocjacji w sprawie sprzedaży z wolnej ręki udziału 3/20 w nieruchomości gruntowej zabudowanej domem jednorodzinnym, objętej Księgą Wieczystą nr TR1O/00080528/3 stanowiącej działkę nr 904 o powierzchni 0,0400 ha położoną w Rzezawie wraz z udziałem 3/20 w nieruchomości gruntowej objętej Księgą Wieczystą nr TR1O/00053812/3 stanowiącej działkę nr 1033 o powierzchni 0,1000 ha położoną w Rzezawie.

Minimalna cena sprzedaży wynosi 28.441,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia osiem tysięcy czterysta czterdzieści jeden).


W celu przystąpienia do negocjacji należy złożyć pisemną ofertę w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie z napisem „Negocjacje Rafał Baja w upadłości” sygnatura akt VIII GUp 971/21/S i dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”. W terminie do dnia 14 lipca 2023 r. pod adresem: Biuro Syndyka masy upadłości Rafała Bai, (biuro czynne jest w dni robocze w godz. 800 – 1400) oraz wpłacić wadium w kwocie: 2.844,10 -zł (słownie złotych: dwa tysiące osiemset czterdzieści cztery 10/100) na rachunek bankowy masy upadłości Rafała Bai prowadzony w Krakowskim Banku Spółdzielczym 84 8591 0007 6100 0457 7160 0001. najpóźniej do dnia 14 lipca 2023 r. (decyduje data wpływu pieniędzy na rachunek bankowy).

Oferta winna zawierać:
a) imię i nazwisko lub firmę, adres zamieszkania lub siedziby,
b) podpis oferenta lub osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta zgodnie z załączonymi do oferty dokumentami,
c) aktualny dokument wskazujący status prawny oferenta (zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, aktualny wyciąg z KRS itp.),
d) propozycję zakupu przedmiotu oferty, oferowaną cenę i warunki płatności,
e) oświadczenie, że Oferent zobowiązuje się do poniesienia kosztów zawarcia umowy notarialnej i innych opłat związanych z zawarciem umowy,
f) dowód wpłaty wadium,
h) oświadczenie, że Oferent zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu sprzedaży oraz że przyjmuje go bez zastrzeżeń i nie będzie dochodził w przyszłości żadnych roszczeń z tego tytułu,
i)wszelkie zezwolenia (promesy) lub zgody, jeżeli ze względu na osobę czy firmę nabywcy są one wymagane według stanu prawnego na dzień składania oferty,

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 21 lipca 2023 r. w Biurze Syndyka o godz. 1000.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Bulwarowa 33a,
tel/fax : ** *** ** ** codziennie (pon.-pt.) w godz. 8-14.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia negocjacji bez wybrania oferty, swobodnego wyboru oferty, jak również unieważnienia negocjacji bez podania przyczyn.

28 441,00 zł

Sekretariat

Sekretariat

Sekretariat