syndyk sprzeda udział w nieruchomości

7 680,00 zł

Bednary/ łowicki/ łódzkie

Ogłoszenie dodane: 11.04.2024

Cena:
7 680,00 zł
Rodzaj:
Działki rolne
Powierzchnia działki:
11 100,00 m2
Na sprzedaż przez:
Właściciel

Syndyk Masy Upadłości Szymona Pikory w upadłości ogłasza o postępowaniu konkursowym w trybie sprzedaży z wolnej ręki i aukcji na sprzedaż udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej położonej we wsi Bednary, gmina Nieborów, powiat łowicki, stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 331/1 z obrębu 0003 Bednary o powierzchni użytkowej 11100 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Łowiczu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr LD1O/00046645/3 za cenę nie niższą niż 7.680,00 zł (siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt 00/100 złotych).
Osoby zainteresowane udziałem w konkursie ofert, mogą uzyskać szczegółowe informacje w biurze syndyka przy ul. Ostrobramskiej 73D m. 138 w Warszawie, od poniedziałku do piątku, w godz. 11.00 – 15.00, telefonicznie pod nr.: 733 475 544 lub przesyłając zapytanie na adres mailowy: biuro (a) beneficjum.eu
Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich opisem i oszacowaniem i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. Oferty należy składać na adres: Biuro Syndyka Szymona Pikory w upadłości, ul. Ostrobramska 73D m. 138, 04-175 Warszawa w nieprzekraczanym terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia na łamach KRZ tj. do 28 maja 2024 r. Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka. Oferta, która wpłynęła do Biura Syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.
Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać wszystkie informacje, które są wskazane w regulaminie sprzedaży. Ponadto warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium
Wadium w kwocie 768 zł należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Szymona Pikory w upadłości o numerze 29 1090 1883 0000 0001 5039 6025, z dopiskiem „Wadium w przetargu – sygn. akt. PL1P/GUp-s/121/2022” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert tj. 28 maja 2024 r., przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunku bankowym. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi 31 maja 2024 r., o godzinie 11:00 w Biurze Syndyka masy upadłości Szymona Pikory w upadłości z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 73D m. 138, 04-175 Warszawa.

7 680,00 zł

Biuro Syndyka

Biuro Syndyka

Biuro Syndyka