syndyk sprzeda

133 920,00 zł

Ożarów/ lubelski/ lubelskie

Ogłoszenie dodane: 19.10.2020

Cena:
133 920,00 zł
Rodzaj:
Działki rolne
Powierzchnia działki:
15 000,00 m2
Na sprzedaż przez:
Właściciel

Syndyk masy upadłości Edyty Dudek osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 55/19 "of") sprzeda z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty:
1. prawo własności nieruchomości składającej się z niezabudowanych działek gruntu o nr ewidencyjnych 308, 366 i 671, położonej w miejscowości Ożarów, obręb ewidencyjny 13 - Ożarów, gmina Jastków, powiat lubelski, województwo lubelskie, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00064129/4, za cenę nie niższą niż 90% ceny oszacowania tj. 133 920 zł (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych).
Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest:
1) złożenie oferty w biurze syndyka Doroty Dobrowolskiej w Lublinie, ul. Budowlana 50 lok. 109, 20-469 Lublin, w terminie do 30 października 2020r. do godziny 14.00, w zapieczętowanej, nieprzezroczystej kopercie, która winna być umieszczona również w nieprzezroczystej zapieczętowanej większej kopercie z adnotacją na obu kopertach: OFERTA – NIERUCHOMOŚCI– IX GUp 55/19 "of” z dopiskiem: NIE OTWIERAĆ. Syndyk zastrzega, iż liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki listem poleconym,
2) wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywołania. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Sprzedającego prowadzony w Banku Spółdzielczym w Wisznicach o numerze: 28 8055 0006 0500 3644 2005 0001.
Sprzedaż odbywać się będzie w oparciu o Regulamin sprzedaży.
Z regulaminem sprzedaży, przedmiotem sprzedaży oraz operatem szacunkowym Oferenci mogą zapoznać się, po uprzednim uzgodnieniu terminu, w biurze syndyka w Lublinie, przy ul. Budowlanej 50 lok. 109, nr tel. 515 476 584, 515 476 638, w dni robocze w godz. od 9.00-15.00. Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na sprzedaż w całości lub części bez podania przyczyn, prawo przeprowadzenia licytacji wśród oferentów w celu uzyskania najkorzystniejszego dla masy upadłości rozstrzygnięcia.

133 920,00 zł

Dorota Dobrowolska

Dorota Dobrowolska

Dorota Dobrowolska

Podobne ogłoszenia