Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż 1/6 udziału w nieruchomości

34 460,00 zł

Pruszcz Gdański/ gdański/ pomorskie

Ogłoszenie dodane: 27.11.2022

Cena:
34 460,00 zł
Powierzchnia:
45,00 m2
Poziom:
2
Rodzaj zabudowy:
Blok
Liczba pokoi:
1
Umeblowane:
Tak
Rynek:
Wtórny
Na sprzedaż przez:
Właściciel

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Sylwii Sochy , osoby nieprowa-dzącej działalności gospodarczej prowadzonym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziale Gospodarczym, pod sygn. akt. VI GUp 434/20 na mocy art. 320 ustawy Prawo upadłościowe oraz warunkach określonych w regulaminie dołączonym do pisma syndyka z dnia 09.08.2022 r. przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż udziału w wymiarze 1/6 prawa własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 82 o po-wierzchni użytkowej 42,50 m2, położonej w Pruszczu Gdańskim przy ul. Obrońców Wybrzeża 2, wraz z udziałem w wysokości 114/10000 części w nieruchomości wspólnej oraz przynależną piwnicą w powierzchni 3,18 m2, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW GD1G/00165951/8.
Cena wywoławcza wynosi nie mniej niż 34 460,00 zł ( słownie: trzydzieści cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych zero groszy).
Oferty należy składać do dnia 05.12.2022 r. na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk, Sędzia Komisarz RS Maciej Bartosze-wicz, sygn. akt. VI GUp 434/20 z dopiskiem „PRZETARG – OFERTA NABYCIA NIERU-CHOMOŚCI’ ( dopisek na kopercie kolorem czerwonym) osobiście w biurze podawczym Sądu bądź za pośrednictwem poczty).
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 09.12.2022 r. o go-dzinie 09.00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 w Sali B 65.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3 446,00 zł , w terminie najpóźniej do dnia 05.12.2022 r. na rachunek bankowy masy upadłości Sylwii Sochy prowadzony w banku Santander Bank Polska S.A. o numerze 76 1090 1098 0000 0001 4736 8367.
Regulamin przetargu jest do wglądu pod adresem syndyka, ul Wały Piastowskie 1/508, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 16.00, w piątek w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz w Sekretariacie Vi Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku , ul Piekarnicza 10 w godzinach urzędowania Sądu. Bliższych informacji udziela syndyk pod numerem telefonu 503-44-18-63.

34 460,00 zł

Syndyk

Syndyk

Syndyk

Podobne ogłoszenia