JMLK - Spedycja sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie

Warszawa, Praga-Północ

Ogłoszenie dodane: 27.09.2020

Syndyk masy upadłości JMLK - Spedycja sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert w konkursie ofert na nabycie z wolnej ręki przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, JMLK - Spedycja sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, z wyłączeniem:
a) środków pieniężnych jakie znajdą się w masie upadłości do dnia zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa (włącznie z tym dniem) lub mających wpłynąć do masy upadłości z jakiegokolwiek tytułu po dniu zawarcia umowy sprzedaży;
b) dokumentacji podlegającej archiwizacji;
c) należności publicznoprawnej z tytułu zwrotu nadwyżki naliczonego nad należnym podatku od towarów i usług, przysługującej od Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola;
d) należności przysługującej Upadłemu od Advance Logistix GmbH, o wartości oszacowania 136,00 zł.
Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa Upadłego wraz z aneksem jest udostępniony do wglądu w biurze Syndyka masy upadłości JMLK - Spedycja sp. z o.o. w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, w dni powszednie w godz. 9:00 – 16:00 oraz w aktach sprawy o sygn. XVIII GUp 52/20, w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa.
Cena wywoławcza: 3.525,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych).
Oferent zobowiązany jest, pod rygorem niedopuszczenia do konkursu ofert, dokonać wpłaty wadium w wysokości 352,50 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy) na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony przez Santander Bank Polska S.A.: 46 1090 0088 0000 0001 4454 6844 dla JMLK - Spedycja sp. z o.o. w upadłości, ul. Pańska 65 lok. 39, 00-830 Warszawa. W tytule przelewu musi być wpisane: „WADIUM NA ZAKUP PRZEDSIĘBIORSTWA”. Wyżej wymieniony rachunek bankowy masy upadłości - pod rygorem niedopuszczenia oferenta do konkursu ofert - winien być uznany kwotą wadium nie później niż w ostatnim dniu składania ofert, czyli najpóźniej do dnia 26 października 2020 r., przy czym nie spełnia tego warunku polecenie zapłaty, lecz wyłącznie wpływ kwoty na rachunek.
Pisemne oferty zawierające dokumenty i oświadczenia, o których mowa w § 2 punkt 1 regulaminu konkursu ofert, winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 października 2020 r., do godz. 15:00, w biurze Syndyka masy upadłości JMLK - Spedycja sp. z o.o. w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Syndyk zastrzega, że oferty nadane na poczcie, jeżeli nie zostaną doręczone Syndykowi najpóźniej w dniu 26 października 2020 r., nie będą brały udziału w konkursie (w tym wypadku nie będzie miała znaczenia data stempla pocztowego potwierdzającego nadanie oferty w placówce pocztowej).
Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 28 października 2020 r., godz. 13:00, w biurze Syndyka masy upadłości ENEVA TELECOM sp. z o.o. w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.
Pełna treść regulaminu konkursu ofert zamieszczona jest na stronie internetowej www.syndycy.com.pl, w zakładce licytacje, jak również dostępna jest w biurze Syndyka masy upadłości JMLK - Spedycja sp. z o.o. w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55.

Biuro Syndyka

Biuro Syndyka

Biuro Syndyka