Udziały w nieruchomości sprzedam

Włodawa/ włodawski/ lubelskie

Ogłoszenie dodane: 06.11.2023

Syndyk masy upadłości Darii Wysockiej- Zajul zaprasza do składania ofert na zakup:
udziału wysokości ½ w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej zlokalizowanym we Włodawie przy ul. Armii Krajowej 4G wraz z udziałem w drodze dojazdowej (dz. ewid. Nr 2806 i 2798). Nieruchomości objęte są księgą wieczystą nr LU1W/00045818/4 i LU1W/00036883/4 prowadzone przez Sąd Rejonowy we Włodawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Minimalna cena zakupu wynosi nie mniej niż 106 810,00 złotych tj. 50% wartości oszacowania. Wymagane wadium 10 000,00 złotych.

Opis i oszacowanie nieruchomości dostępne wyłącznie w dni robocze w biurze syndyka ul. Bursaki 14 pokój 31, 20-150 Lublin w godzinach od 10-14. Informacji udziela Pan Krzysztof Nastulak tel. 601-511-606.
Warunkiem koniecznym do rozpoznania oferty jest uiszczenie wadium na rachunek bankowy
numer 07 8025 0007 0710 4910 3000 0010

Ważna oferta powinna zawierać:
1. Nazwisko oferenta z adresem /nazwę firmy z adresem siedziby i statusem prawnym/
2. Adres do doręczania korespondencji
3. Oferowaną cenę, która nie może być niższa niż cena wywoławcza, sposób zapłaty i termin zapłaty
4. Dane osób upoważnionych do reprezentowania oferenta wraz z ewentualnymi pełnomocnictwami i dokumentacją wskazującą legitymację wskazanych osób do reprezentowania oferenta/odpis z KRS-u lub innych właściwych rejestrów/
5. Dowód wpłaty wadium.
6. Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
7. W wypadku, gdy oferentem będzie cudzoziemiec, stosowne promesy lub zezwolenia na nabycie nieruchomości w Polsce o ile są one wymagane po stronie oferenta
8. Oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki określone w artykule 157a ust. 1 i2 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze.
9. Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu sprzedaży oraz, że przyjmuje go bez zastrzeżeń i nie będzie dochodził w przyszłości żadnych roszczeń z tego tytułu, jak i wyrażenie zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558§1 KC.

Sporządzone w języku polskim pisemne zapieczętowane oferty należy składać do dnia 01 grudnia 2023r. do godziny 14.00 w kancelarii syndyka w Lublinie ul. Bursaki 14 pokój 31, 20-150 Lublin dopiskiem „oferta na zakup nieruchomości sygn. akt LU1S/GUp-s/270/2023.
Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży bez podawania przyczyn na każdym etapie postępowania.

Krzysztof

Krzysztof

Krzysztof