Syndyk sprzeda wierzytelności

Kraków, Nowa Huta

Ogłoszenie dodane: 05.06.2023

Syndyk masy upadłości Bożeny Grabowskiej prowadzącej działalność pod firmą PPHU GASTROBUD w upadłości zaprasza do negocjacji w sprawie konkursu ofert w przedmiocie sprzedaży z wolnej ręki, za minimalną cenę 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc), wierzytelności wobec ASG Kraków Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie w kwocie należności głównej 34.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści cztery tysiące) stwierdzonej tytułem wykonawczym – prawomocnym nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, IV Wydział Gospodarczy z dnia 20 lutego 2019 r. sygn. akt IV GNc 6906/19/S.

W celu przystąpienia do negocjacji należy złożyć pisemną ofertę w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie z napisem „Negocjacje Bożena Grabowska w upadłości” sygnatura akt VIII GUp 55/15/S z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”, w terminie do dnia 21 lipca 2023 r. pod adresem: Biuro Syndyka masy upadłości Bożeny Grabowskiej w upadłości, 31-751 Kraków, ul Bulwarowa 33a (decyduje data wpływu do Biura Syndyka, które czynne jest w dni robocze w godz. 800-1400).

Oferta winna zawierać:
a) imię i nazwisko lub firmę, adres zamieszkania lub siedziby,
b) podpis oferenta lub osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta zgodnie z załączonymi do oferty dokumentami,
c) aktualny dokument wskazujący status prawny oferenta (zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, aktualny wyciąg z KRS itp.),
d) propozycję zakupu przedmiotu oferty, oferowaną cenę i warunki płatności,
e) oświadczenie, że Oferent zobowiązuje się do poniesienia kosztów zawarcia umowy i innych opłat związanych z zawarciem umowy,
f) oświadczenie, że Oferent zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu sprzedaży oraz że przyjmuje go bez zastrzeżeń i nie będzie dochodził w przyszłości żadnych roszczeń z tego tytułu,
g)wszelkie zezwolenia (promesy) lub zgody, jeżeli ze względu na osobę czy firmę nabywcy są one wymagane według stanu prawnego na dzień składania oferty.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 28 lipca 2023 r. w Biurze Syndyka w Krakowie o godz. 1000.

Szczegółowe informacje dotyczące oferowanej wierzytelności, można uzyskać w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Bulwarowa 33a, tel/fax : 12 259 61 04 codziennie (pon.-pt.) w godz. 8-14.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia negocjacji bez wybrania oferty, swobodnego wyboru oferty, jak również unieważnienia negocjacji bez podania przyczyny.

Sekretariat

Sekretariat

Sekretariat