Syndyk sprzeda składnik masy upadłości - wierzytelności

Poznań, Stare Miasto

Ogłoszenie dodane: 23.02.2023

OBWIESZCZENIE
o sprzedaży wierzytelności w toku postępowania upadłościowego

Syndyk masy upadłości Spółki pod firmą PFS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt XI GUp 288/20, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert składnika masy upadłości w postaci wierzytelności wobec Grzegorza Marusza stwierdzonej nakazem zapłaty Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu z dnia 14 kwietnia 2014 r. (sygn. akt X GNc 1672/14) o łącznej wartości nominalnej w kwocie 10.000,00 zł za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości.

Ogólne warunki sprzedaży:
1. Bezwarunkowe oferty na zakup przedmiotu sprzedaży należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 kwietnia 2023 r., do godz. 12:00. Oferty powinny zostać złożone lub doręczone w ww. terminie do Kancelarii Syndyka Masy Upadłości, tj. na adres: 61-729 Poznań, ul. Młyńska 5a/1, przy czym oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być sporządzona na piśmie i umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach z podaniem sygnatury akt sprawy XI GUp 288/20 oraz dopisek: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA KONKURSOWA w postępowaniu upadłościowym PFS Sp. z o.o.” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
2. O terminie wpływu oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Kancelarii Syndyka bądź na skrzynkę mailową Syndyka.
3. Istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotem sprzedaży pod warunkiem uprzedniego uzgodnienia terminu spotkania, z zastrzeżeniem ewentualnych ograniczeń wynikających z sytuacji epidemicznej w kraju.
4. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo bezodszkodowawczego odstąpienia od konkursu lub jego unieważnienia, w całości lub części, w każdym czasie, bez podania przyczyny.
5. Regulamin sprzedaży przesyłany będzie w formacie pdf osobom zainteresowanym w odpowiedzi na zapytanie skierowane na adres mailowy: biuro@kancelariagrenda.pl.
6. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod nr 61 670 73 73 od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 17:00 bądź mailowo pod adresem: biuro@kancelariagrenda.pl.

Kancelaria Syndyka

Kancelaria Syndyka

Kancelaria Syndyka