Sprzedaż budynku handlowo - usługowego

1,00 zł

Katowice/ śląskie

Ogłoszenie dodane: 03.06.2023

Cena:
1,00 zł

OGŁOSZENIE


Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Katarzyny Zakrzewskiej ogłasza drugi konkurs pisemny nieograniczony na sprzedaż po najwyższej zaoferowanej cenie, ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości.

Przedmiotem sprzedaży jest:
1. Prawa własności budynku handlowo - usługowego o powierzchni użytkowej 32,31 m2, (ruchomość pawilon handlowy) położonego na terenie nieruchomości nienależącej do masy upadłości i bez możliwości jej dzierżawy. Szczegółowy operat szacunkowy znajduje się w biurze Syndyka. Wartość przedmiotu konkursu (100% ceny oszacowania) została określona na łączną kwotę 10 000 zł netto. Przedmiotem konkursu jest wyłącznie, prawo własności ww. budynku.


Do ceny doliczony zostanie podatek od towarów i usług, o ile będzie on należny.

I. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest:

1 Złożenie pisemnej oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem „Pisemny konkurs ofert – X GUp 1194/21/10 – NIE OTWIERAĆ” w Kancelarii Syndyka w Katowicach, ul. Kilińskiego 16/10, 40-062 Katowice w terminie do dnia 19 czerwca 2023 roku do godziny 15:00.
2 Wpłacenie wadium w wysokości 1 000 zł na konto: Bank Spółdzielczy w Tworogu nr 54 8466 0002 0011 8978 3000 0001.
3 Oferta zakupu musi zawierać:
a. Imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu (dla osób fizycznych),
b. Nazwę firmy, dokładny adres, tel., NIP, REGON, oraz dokument potwierdzający status prawny oferenta tj. wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
c. Oznaczenie przedmiotu konkursu, którego dotyczy oferta,
d. Oferowaną cenę wyrażoną kwotowo (ze wskazaniem czy jest to kwota brutto czy netto)
e. Dowód wpłaty wadium oraz wskazanie rachunku bankowego, na które ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty,
f. Pisemną deklarację o pokryciu przez oferenta kosztów notarialnej umowy sprzedaży,
g. Pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu konkursu i nie wnosi do niego zastrzeżeń,
h. Promesę zezwolenia MSWiA dla oferentów będących osobami zagranicznymi, które mają obowiązek uzyskania zezwolenia,
i. Oferta oraz wszystkie zobowiązania i oświadczenia muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta uwidocznione w aktualnym odpisie KRS lub innym właściwym rejestrze,
j. Konkurs nie dojdzie do skutku w razie nie złożenia oferty spełniającej warunków określonych postanowieniem. Natomiast złożona oferta spełniająca wymienione warunki wiąże oferenta do zakończenia procesu przetargowego, nie krócej niż przez okres 90 dni,
k. Wadium umieszczone przez oferenta, którego oferta została wybrana i zatwierdzona przez Syndyka będzie zaliczone na poczet ceny nabycia. Od wpłaconego wadium nie będą naliczane odsetki.
l. Jeżeli uczestnik konkursu, mimo wyboru oferty, uchyla się od zawarcia umowy, pobrane wadium przepada na rzecz masy upadłości
m. W przypadkach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy Prawa Upadłościowego oraz Kodeksu Cywilnego,
n. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu, jak również jego odwołanie bez podania przyczyn.
o. Zastrzega się termin czterech miesięcy do zawarcia umowy, liczony od momentu wyboru oferenta.
p. Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prawo wycofania przedmiotu z konkursu, prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie oraz prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte.
q. Cena zbycia musi zostać uiszczona w całości najpóźniej do dnia poprzedzającego zawarcia umowy sprzedaży, przy czym zapłatę uznaje się za dokonaną w dacie uznania rachunku bankowego upadłego,
r. Niedopuszczalne jest potrącenie wierzytelności przysługujących kupującemu w stosunku do upadłego z ceną nabycia,
s. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem własności, o ile mają zastosowanie, ponosi nabywca,
t. Oferent przyjmuje do wiadomości, że niniejsze postępowanie konkursowe dotyczy wyłącznie nabycia budynku w postaci budynku handlowo – usługowego, nie obejmuje prawa dzierżawy działki, na którego opisany budynek jest posadowiony.


II. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu konkursu w tym w szczególności operat szacunkowy i szczegółowy opis nieruchomości udostępnione zostaną oferentom drogą elektroniczną. Udostępnienie ww. informacji nastąpi na wniosek zainteresowanego przesłany na adres sprzedaz@syndykslask.pl

1,00 zł

Jan

Jan

Jan

Podobne ogłoszenia