XIX GUp 1187/21 syndyk sprzeda udziały w lasach

3 356,00 zł

Zagrody/ lubelski/ lubelskie

Ogłoszenie dodane: 11.04.2024

Cena:
3 356,00 zł
Rodzaj:
Działki leśne
Powierzchnia działki:
13 000,00 m2
Na sprzedaż przez:
Właściciel

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydziałem Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie o sygn. XIX GUp 1187/21 ogłasza o prowadzonym postępowaniu konkursowym lub dodatkowo aukcji na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki lub dodatkowo aukcji wchodzącego w skład masy upadłości Haliny Jusiak:
1. udziału w wysokości 20880/311040 części w prawie własności nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 13000 m2, stanowiącej działki ewidencyjne o nr 271, 274 i 275, położonej w miejscowości Jaszczów-Kolonia, gm. Milejów, pow. Łęczyński, woj. lubelskie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr LU1I/00148795/6 za cenę nie niższą niż 3.356,00 zł (trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć 00/100 złotych),
2. udziału w wysokości 3036/114264 części w prawie własności nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 13800 m2, stanowiącej działki ewidencyjne o nr 220 i 247, położonej w miejscowości Maryniów, gm. Milejów, pow. Łęczyński, woj. lubelskie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr LU1I/00089131/2 za cenę nie niższą niż 1.408,00 zł (tysiąc czterysta osiem 00/100 złotych).

1. Operaty szacunkowe sporządzone przez biegłego sądowego – rzeczoznawcę majątkowego Małgorzatę Dzikoń oraz regulaminy postępowania udostępnione są w biurze syndyka (po uprzednim ustaleniu terminu za pośrednictwem poczty elektronicznej), mieszczącym się przy ul. Ostrobramskiej 73D lok. 138, 04-175 w Warszawie.
2. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o sprzedaży, na adres: Biuro Syndyka, ul. Ostrobramska 73D lok. 138, 04-175 Warszawa, tj. do dnia 24 kwietnia 2024 roku. Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.
3. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego Syndyka wraz z podaniem sygnatury akt XIX GUp 1187/21 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym Haliny Jusiak ” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w drugim dniu roboczym po upływie terminu do składania ofert, tj. w dniu 26 kwietnia 2024 roku o godz. 9:00 w Biurze Syndyka przy ul. Ostrobramskiej 73D lok. 138 w Warszawie. O terminie otwarcia ofert nie będzie dodatkowego powiadomienia.
5. Jeśli zostały złożone więcej niż jedna oferta spełniająca warunki postępowania konkursowego, syndyk zarządzi przeprowadzenie w tym samym dniu aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na warunkach opisanych w regulaminie postępowania.
6. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu postępowania oraz regulaminów postępowania udzielane są również telefonicznie pod nr tel. 697-974-864 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: tomasz.lis@beneficjum.eu

3 356,00 zł

Tomasz

Tomasz

Tomasz