Syndyk sprzeda nieruchomość w miejscowośći Borowo

40 000,00 zł

Borowe/ mrągowski/ warmińsko-mazurskie

Ogłoszenie dodane: 10.04.2024

Cena:
40 000,00 zł
Rodzaj:
Działki budowlane
Powierzchnia działki:
577,00 m2
Na sprzedaż przez:
Właściciel

Syndyk masy upadłości Jacka Kurkowskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt WA2M/GUp-3/844/2023, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym – działka ewidencyjna nr 14/4 o powierzchni 577 m2 – położonej w województwie warmińsko – mazurskim, powiat mrągowski, obręb Borowo dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00020664/9 a cenę nie niższą niż 40.000,00 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy i 00/100) złotych brutto. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty do dnia 20 maja 2024 roku osobiście w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego przy ul. Ludnej 9, 00-413 Warszawa (od poniedziałki do piątku w godzinach 10-16) lub przesłać je na adres Biura Syndyka lisem poleconym. Decyduje data wpływu oferty. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 maja 2024 r. w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego o godz. 10.00. Operat szacunkowy oraz Regulamin dostępne są w biurze syndyka po wcześniejszym umówieniu. Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod adresem e-mail: kancelaria@jarosinski.com od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16.

40 000,00 zł

Aleksander

Aleksander

Aleksander