Syndyk masy upadłości

11 700,00 zł

Łomża/ podlaskie

Ogłoszenie dodane: 30.04.2024

Cena:
11 700,00 zł
Rok produkcji:
2007
Typ nadwozia:
Kombi
Stan techniczny:
Uszkodzony
Skrzynia biegów:
Manualna
Paliwo:
Diesel
Kierownica:
Po lewej
Kolor:
Czarny

Syndyk masy upadłości Jadwigi Jarosz prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Jadwiga Jarosz w Łomży ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomego składnika mienia w postaci samochodu ciężarowego marki Land Rover/Range Rover, nr rejestracyjny: BL 37544, nr VIN: SALLMAM248A272631, rok produkcji: 2007.
Cena wywoławcza ruchomości wynosi 11.700,00zł. (jedenaście tysięcy siedemset złotych) brutto.
Szczegółowe informacje dot. Sprzedaży ruchomości można uzyskać pod nr telefonu 29/746-25-77, 29/764-60-49 lub poprzez przesłanie zapytania w formie elektronicznej na adres e-mail: @
Oglądanie pojazdu będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu terminu w kancelarii syndyka.
Pisemną ofertę należy przesłać listem poleconym na adres kancelarii syndyka Janusza Mierzejewskiego, ul. Gen. A. Fieldorfa „Nila” 9 lok 50, 07-410 Ostrołęka, wyłącznie w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nie otwierać. Oferta na nabycie ruchomości, sygn. akt: VIII GUp 3/2023”
Oferta musi zawierać:
1/ dokładne oznaczenie oferenta; - imię i nazwisko lub firmę oferenta, - adres zamieszkania i numer PESEL, a w przypadku firmy siedzibę i adres rejestrowy oferenta, formę prawną oraz numer KRS/REGON/NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), - numer telefonu i adres e-mail,
2/ dokładne oznaczenie przedmiotu oferty,
3/ oferowaną cenę nabycia, która nie może być niższa niż wskazana wyżej cena wywoławcza,
4/ podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta niebędącego osobą fizyczną.
Oferty należy składać do dnia 24 maja 2024r. na adres kancelarii syndyka Janusza Mierzejewskiego, ul. Gen. A. Fieldorfa „Nila” 9 lok 50, 07-410 Ostrołęka.
W przypadku, gdy zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki ogłoszenia syndyk zarządzi przeprowadzenie aukcji (przetargu ustnego), w ramach której oferenci, których oferty zostały złożone będą mogli licytować cenę, zaś ceną wywoławczą będzie stanowić najwyższa zaoferowana cena za Udziały.
Kupujący zobowiązany będzie wpłacić cenę przed podpisaniem umowy sprzedaży i pokryć wszelkie koszty związane z zawarciem umowy.
Syndyk zastrzega sobie prawo, na każdym etapie postępowania i bez podania przyczyny, do odstąpienia od sprzedaży lub zamknięcia konkursu ofert (licytacji) bez wyboru którejkolwiek z ofert.

11 700,00 zł