Sprzedaż udziału 1/4 lokalu mieszkalnego Chorzów.

40 075,00 zł

Katowice/ śląskie

Ogłoszenie dodane: 16.02.2024

Cena:
40 075,00 zł
Powierzchnia:
42,83 m2
Rodzaj zabudowy:
Blok
Liczba pokoi:
2
Umeblowane:
Tak
Rynek:
Wtórny
Na sprzedaż przez:
Właściciel

OGŁOSZENIE


Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Roberta Ciury ogłasza pierwszy konkurs pisemny nieograniczony na sprzedaż po najwyższej zaoferowanej cenie, nie niższej niż cena oszacowania.

Przedmiotem sprzedaży jest:
1. Udział ¼ części w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. 42.83 m2, znajdującego się w budynku wielorodzinnym nr 12 przy ul. Tadeusza Rejtana w Chorzowie, objętego księgą wieczystą nr KA1C/00031369/4. Szczegółowy operat szacunkowy znajduje się w biurze Syndyka. Przedmiot sprzedaży wchodzi w skład masy upadłości Roberta Ciury. Wartość przedmiotu konkursu (100% ceny oszacowania) została określona na łączną kwotę 40 075 zł netto.

Do ceny doliczony zostanie podatek od towarów i usług, o ile będzie on należny.

I. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest:

1 Złożenie pisemnej oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem „Pisemny konkurs ofert – KA1K/GUp-s/1047/2023 – NIE OTWIERAĆ” w Kancelarii Syndyka w Katowicach, ul. Kilińskiego 16/10, 40-062 Katowice w terminie do dnia 04 marca 2024 roku do godziny 15:00.
2 Wpłacenie wadium w wysokości 4 007,50 zł na konto: Bank Spółdzielczy w Tworogu nr 19 8466 0002 0012 4504 3000 0001 .
3 Oferta zakupu musi zawierać:
a. Imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu (dla osób fizycznych),
b. Nazwę firmy, dokładny adres, tel., NIP, REGON, oraz dokument potwierdzający status prawny oferenta tj. wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
c. Oznaczenie przedmiotu konkursu, którego dotyczy oferta,
d. Oferowaną cenę wyrażoną kwotowo (ze wskazaniem czy jest to kwota brutto czy netto)
e. Dowód wpłaty wadium oraz wskazanie rachunku bankowego, na które ma być zwrócone wadium w razie nieprzyjęcia oferty,
f. Pisemną deklarację o pokryciu przez oferenta kosztów notarialnej umowy sprzedaży,
g. Pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu konkursu i nie wnosi do niego zastrzeżeń,
h. Promesę zezwolenia MSWiA dla oferentów będących osobami zagranicznymi, które mają obowiązek uzyskania zezwolenia,
i. Oferta oraz wszystkie zobowiązania i oświadczenia muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta uwidocznione w aktualnym odpisie KRS lub innym właściwym rejestrze,
j. Konkurs nie dojdzie do skutku w razie nie złożenia oferty spełniającej warunków określonych postanowieniem. Natomiast złożona oferta spełniająca wymienione warunki wiąże oferenta do zakończenia procesu konkursowego, nie krócej niż przez okres 90 dni,
k. Wadium umieszczone przez oferenta, którego oferta została wybrana i zatwierdzona przez Syndyka będzie zaliczone na poczet ceny nabycia. Od wpłaconego wadium nie będą naliczane odsetki.
l. Jeżeli uczestnik konkursu, mimo wyboru oferty uchyla się od zawarcia umowy, pobrane wadium przepada na rzecz masy upadłości
m. W przypadkach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy Prawa Upadłościowego oraz Kodeksu Cywilnego,
n. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu, jak również jego odwołanie bez podania przyczyn.
o. Zastrzega się termin czterech miesięcy do zawarcia umowy, liczony od momentu wyboru oferenta.
p. Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prawo wycofania przedmiotu z konkursu, prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie oraz prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte.
q. Cena zbycia musi zostać uiszczona w całości najpóźniej do dnia poprzedzającego zawarcie umowy sprzedaży, przy czym zapłatę uznaje się za dokonaną w dacie uznania rachunku bankowego upadłego,
r. Niedopuszczalne jest potrącenie wierzytelności przysługujących kupującemu w stosunku do upadłego z ceną nabycia,
s. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem własności, w tym opłaty notarialne, opłaty związane z wpisami w księgach wieczystych, podatki i inne ponosi nabywca,
t. Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że nie jest:

a) Syndykiem,
b) Przedstawicielem upadłego,
c) Małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu osób wymienionych pod listą a-b


II. Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w Kancelarii Syndyka w dniu 07.03.2024r. o godzinie 11.00
III. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu konkursu w tym w szczególności operat szacunkowy i szczegółowy opis nieruchomości udostępnione zostaną oferentom drogą elektroniczną. Udostępnienie ww. informacji nastąpi na wniosek zainteresowanego przesłany na adres sprzedaz@syndykslask.pl
IV. Oględziny przedmiotu konkursu możliwe są po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Celem umówienia terminu oględzin należy przesłać zapytanie drogą e-mail na wskazany wyżej adres.

40 075,00 zł

Jan

Jan

Jan