LU1S/GUp-s/696/2023 syndyk sprzeda udział w SEAT TOLEDO

2 000,00 zł

Zagrody/ lubelski/ lubelskie

Ogłoszenie dodane: 15.05.2024

Cena:
2 000,00 zł
Na sprzedaż przez:
Właściciel
Moc silnika:
170 KM
Poj. silnika:
2323 cm3
Przebieg:
252000 km
Rok produkcji:
2000
Stan techniczny:
Nieuszkodzony
Skrzynia biegów:
Manualna
Paliwo:
Benzyna
Kolor:
Srebrny

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Józefa Charlińskiego prowadzonym przed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydziałem Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie o sygn. akt LU1S/GUp-s/696/2023 sprzeda z wolnej ręki udział w wysokości ½ w prawie własności samochodu Seat Toledo, rok prod. 2001, nr rej LLB50223, VIN VSSZZZ1MZ1B044625 za cenę wywołania nie niższą niż 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych).

1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni od dnia publikacji obwieszczenia, tj. do dnia 29 maja 2024 roku na adres: Biuro Syndyka Masy Upadłości Józefa Charlińskiego, ul. Ostrobramska 73D lok. 138, 04-175 Warszawa (decyduje data faktycznego wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

2. Oferta pod rygorem jej odrzucenia musi:

a. być umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej do ww. syndyka wraz z podaniem sygnatury akt LU1S/GUp-s/696/2023 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym – Seat Toledo”,

b. zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę poprzez wskazanie jego nazwy lub imienia i nazwiska, numer KRS lub numer PESEL, adresu do korespondencji, numer telefonu oraz adresu poczty elektronicznej,

c. zawierać zobowiązanie nabywcy do pokrycia wszelkich opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym podatków i opłat, oraz podatku VAT i PCC w przypadku ich wystąpienia.

d. zawierać oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym ruchomości i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

3. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 31 maja 2024 r. o godz. 9:00 w biurze syndyka przy ul. Ostrobramskiej 73D lok. 138 w Warszawie.

4. W razie wpływu więcej niż jednej oferty, syndyk zawrze umowę z oferentem oferującym najwyższą cenę nabycia.

5. Kupujący, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wpłacić całą zaoferowaną cenę przed podpisaniem umowy sprzedaży.

6. Nabywca złoży w umowie sprzedaży oświadczenie, że zrzeka się wobec syndyka masy upadłości roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne pod warunkiem ujawnienia się takich wad.

7. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży w terminie najpóźniej w terminie 4 tygodni od daty wyboru oferty.

8. Potrącenie wierzytelności przysługującej Nabywcy wobec Upadłego z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne. Sprzedaż ruchomości objętej niniejszym postępowaniem ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

2 000,00 zł

Tomasz

Tomasz

Tomasz