LU1S/GUp-s/459/2022 syndyk sprzeda ciągnik

1 700,00 zł

Zagrody/ lubelski/ lubelskie

Ogłoszenie dodane: 14.02.2024

Cena:
1 700,00 zł
Rok produkcji:
1979

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Marleny Uziębło prowadzonym przed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydziałem Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie o sygn. akt LU1S/GUp-s/459/2022 sprzeda z wolnej ręki udział w wysokości ½ w prawie własności ciągnika rolniczego WLADIMIREC Model T 25A3, r. prod. 1979, nr rej SDC0949 za cenę wywołania nie niższą niż 1.700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset 00/100 złotych).
1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni od dnia publikacji obwieszczenia, tj. do dnia 27 lutego 2024 roku na adres: Biuro Syndyka Marleny Uziębło w upadłości, ul. Ostrobramska 73D lok. 138, 04-175 Warszawa (decyduje data faktycznego wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).
2. Oferta pod rygorem jej odrzucenia musi:
a. być umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej do ww. syndyka wraz z podaniem sygnatury akt LU1S/GUp-s/459/2022 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym - ciągnik”,
b. zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę poprzez wskazanie jego nazwy lub imienia i nazwiska, numer KRS lub numer PESEL, adresu do korespondencji, numer telefonu oraz adresu poczty elektronicznej,
c. zawierać zobowiązanie nabywcy do pokrycia wszelkich opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym podatków i opłat, oraz podatku VAT i PCC w przypadku ich wystąpienia.
d. zawierać oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym ruchomości i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.
3. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 29 lutego 2024 r. o godz. 9:00 w biurze syndyka przy ul. Ostrobramskiej 73D lok. 138 w Warszawie.
4. W razie wpływu więcej niż jednej oferty, syndyk zawrze umowę z oferentem oferującym najwyższą cenę nabycia.
5. Kupujący, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wpłacić całą zaoferowaną cenę przed podpisaniem umowy sprzedaży.
6. Nabywca złoży w umowie sprzedaży oświadczenie, że zrzeka się wobec syndyka masy upadłości roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne pod warunkiem ujawnienia się takich wad.
7. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży w terminie najpóźniej w terminie 3 tygodni od daty wyboru oferty.
8. Potrącenie wierzytelności przysługującej Nabywcy wobec Upadłego z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne. Sprzedaż ruchomości objętej niniejszym postępowaniem ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

1 700,00 zł

Tomasz

Tomasz

Tomasz

Podobne ogłoszenia