IX GUp 51/22 syndyk sprzeda przechowalnię owoców

600 000,00 zł

Zagrody/ lubelski/ lubelskie

Ogłoszenie dodane: 08.05.2024

Cena:
600 000,00 zł
Powierzchnia:
5 276,00 m2
Na sprzedaż przez:
Właściciel

Syndyk masy upadłości Zuzanny Ewy Różalskiej w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydziałem Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawi o sygn.. akt IX GUp 51/22 „of” ogłasza o prowadzonym postępowaniu konkursowym lub dodatkowo aukcji na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości Zuzanny Ewy Różalskiej udziału w wysokości ½ w prawie własności gruntu zabudowanego budynkiem przechowalni owoców i warzyw wraz z infrastrukturą, stanowiącego działkę ewidencyjną nr 255 o powierzchni 0,5276 ha, położoną w Józefowie nad Wisłą, ul. Urzędowska 25a, powiat opolski, obręb 0011 Józefów nad Wisłą, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU1O/000035207/9 za cenę nie niższą niż 600.000,00 zł (sześćset tysięcy 00/100 złotych).
1. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu konkursowym jest wpłacenie wadium w wysokości 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Zuzanny Ewy Różalskiej w upadłości w banku Santander Bank Polska S.A. o numerze 19 1090 1883 0000 0001 4990 0050 z dopiskiem „Wadium w postępowaniu konkursowym – sygn. akt. IX GUp 51/22 "of"” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunku bankowym.
2. Oferty spełniające warunki opisane w regulaminie postępowania konkursowego lub aukcji należy składać w trybie i terminie opisanym szczegółowo w regulaminie postępowania konkursowego, tj. do dnia 16 maja 2024 roku na adres.
3. Otwarcie i rozpoznanie ofert lub dodatkowo przeprowadzenie aukcji (licytacji ustnej) nastąpi w drugim dniu roboczym po upływie terminu do składania ofert, tj. w dniu 20 maja 2024 roku o godz. 9:00 w Biurze Syndyka Masy Upadłości Zuzanny Ewy Różalskiej przy ul. Ostrobramskiej 73D lok 138 w Warszawie. O terminie otwarcia ofert lub dodatkowo przeprowadzenia aukcji (licytacji ustnej) nie będzie dodatkowego powiadomienia.
3. Z treścią regulaminu postępowania konkursowego lub dodatkowo aukcji na sprzedaż wchodzącego skład masy upadłości Zuzanny Ewy Różalskiej składnika majątkowego zaoferowanego do sprzedaży w niniejszym obwieszczeniu, a także z treścią operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłego sądowego Małgorzatę Dzikoń w dniu 12 maja 2022 roku można zapoznać się na stronie internetowej biura syndyka prowadzonej pod adresem www. beneficjum.eu, w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Ostrobramskiej 73D lok. 138 w Warszawie, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej: tomasz.lis@beneficjum.eu

600 000,00 zł

Tomasz

Tomasz

Tomasz