Bezpłatne Szkoły Policealne COSINUS Nowy Sącz

Nowy Sącz/ małopolskie

Ogłoszenie dodane: 20.05.2024

Zawód: TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
• oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również dla osób które nie zdawały egzaminu maturalnego
• nauka w szkole trwa 2 lata, kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przeprowadzanym przez OKE
• zajęcia odbywają się w systemie wieczorowym (trzy popołudnia w tygodniu)
• w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe

Jakie przedmioty realizowane są w szkole?
• podstawy terapii zajęciowej - 240 h
• podstawy psychologii i pedagogiki - 64 h
• zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy - 128 h
• działalność gospodarcza w ochronie zdrowia - 64 h
• język obcy zawodowy – 48 h
• język migowy - 32 h
• planowanie i organizowanie terapii zajęciowej - 176 h
• prowadzenie terapii zajęciowej - 400 h

Czego uczysz się na zajęciach?
• nawiązywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym;
• rozpoznawania i diagnozowania potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego;
• planowania indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego;
• organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej;
• dokumentowania, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego.

Jak długo trwa nauka?
2 lata

Ile to kosztuje?
Szkoła jest bezpłatna przez cały czas trwania nauki.

Co po szkole?
Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, poradniach rehabilitacyjnych, w środowiskowych domach pomocy, zakładach opiekuńczo – wychowawczych, placówkach resocjalizacyjnych, oraz przedszkolach integracyjnych.

Jakie zdobywasz kwalifikacje?
Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej - egzamin zdawany pod koniec IV semestru

Paulina Gruca

Paulina Gruca

Paulina Gruca