Syndyk sprzeda wierzytelności

Kraków, Nowa Huta

Ogłoszenie dodane: 03.11.2022

Syndyk masy upadłości KBP-1 sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej zaprasza do negocjacji w sprawie sprzedaży z wolnej ręki, bez wyznaczonej minimalnej ceny, wierzytelności przysługującej upadłemu wobec Jana Domanusa w kwocie należności głównej 2.000.000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony 00/100) wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 11 sierpnia 2009 r. oraz kwotą 16.217,00 zł (słownie złotych: szesnaście tysięcy dwieście siedemnaście) z tytułu zasądzonych kosztów procesu. Wierzytelność zasądzona jest prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 15 maja 2012 r. sygn. akt I C 1377/09.

W celu przystąpienia do negocjacji należy złożyć pisemną ofertę w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie z napisem „Negocjacje KBP-1 sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej” sygnatura akt VIII GUp 46/09/S i dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”, na adres: Biura Syndyka masy KBP-1 sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej, ul. Bulwarowa 33a, 31-751 Kraków, do dnia 3 lutego 2023 r. (decyduje data wpływu oferty do Biura Syndyka).

Oferta winna zawierać:
a) imię i nazwisko lub firmę, adres zamieszkania lub siedziby,
b) podpis oferenta lub osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta zgodnie z załączonymi do oferty dokumentami,
c) aktualny dokument wskazujący status prawny oferenta (zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, aktualny wyciąg z KRS itp.),
d) propozycję zakupu przedmiotu oferty, oferowaną cenę i warunki płatności,
e) oświadczenie, że Oferent zobowiązuje się do poniesienia opłat związanych z zawarciem umowy,
f) oświadczenie, że Oferent zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu sprzedaży oraz że przyjmuje go bez zastrzeżeń i nie będzie dochodził w przyszłości żadnych roszczeń z tego tytułu,
g)wszelkie zezwolenia (promesy) lub zgody, jeżeli ze względu na osobę czy firmę nabywcy są one wymagane według stanu prawnego na dzień składania oferty.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 10 lutego 2023 r. w Biurze Syndyka masy upadłości KBP-1 sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej przy ul. Bulwarowej 33a w Krakowie o godz. 1000. Szczegółowe informacje, takie jak regulamin prowadzenia negocjacji, wgląd do dokumentów związanych z wierzytelnościami można uzyskać po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu, nr tel: 503 102 622.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia negocjacji bez wybrania oferty, swobodnego wyboru oferty, jak również unieważnienia negocjacji bez podania przyczyny.

Sekretariat

Sekretariat

Sekretariat

Podobne ogłoszenia