syndyk sprzeda wierzytelność

- zł

Poznań, Jeżyce

Ogłoszenie dodane: 23.07.2021

Syndyk masy upadłości Sławomira Kuleszy – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, za najwyższą zaoferowaną cenę, solidarną wierzytelność przysługującą upadłemu wobec Józefa Rosiek oraz Krakowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w łącznej kwocie 180.653,80 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote 80/100) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, wynikającą z umowy o roboty budowlane nr 1/06/2013 z dnia 10 czerwca 2013 r.
Pisemne oferty zawierające szczegółowe dane oferenta wraz z danymi kontaktowymi oraz oferowaną ceną należy składać w biurze syndyka w Poznaniu (60-833), przy ul. Mickiewicza 5/9 do dnia 31 sierpnia 2021 r.
Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania sprzedaży bez podania przyczyny oraz prawo do swobodnego wyboru oferty, jeżeli oferenci zaoferują tę samą cenę. Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.
Cena sprzedaży powinna być wpłacona i zaksięgowana na koncie masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
Szczegółowe informacje na temat przedmiotu i warunków sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod nr. tel. +48 61 639 45 25 (w godz. 9.00–16.00).

Krystyna Bartoszewska

Krystyna Bartoszewska

Krystyna Bartoszewska