Syndyk sprzeda akcje Banku Polskiej Spółdzielczości BPS S.A.

Wołomin/ wołomiński/ mazowieckie

Ogłoszenie dodane: 04.10.2022

OGŁOSZENIE
Syndyk masy upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w upadłości likwidacyjnej w Wołominie (Bank), 05-200 Wołomin ul. Wąska 18 ogłasza sprzedaż w trybie przetargowo – aukcyjnym 2 899 111 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto jedenaście) akcji Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. (BPS S.A.)
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 18.000,00 zł (osiemnaście tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek Banku nr 81 1930 1842 2001 8006 0000 0001 z dopiskiem „Przetarg na zakup akcji BPS S.A.” w terminie do 18 listopada 2022 r.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej „Nie otwierać – oferta na zakup pakietu akcji serii … BPS S.A.” bezpośrednio w siedzibie Banku lub przesłać pocztą na adres Banku ul. Wąska 18, 05-200 Wołomin (decyduje data wpływu do Banku) w terminie do 21 listopada 2022 r.
Z Regulaminem sprzedaży można zapoznać się na stronie internetowej Upadłego- www.skbank.pl. Informacje o przedmiocie przetargu uzyskać można pod nr telefonu 22 763 87 26/ 22 763 87 29 w dniach od pon. - pt. w godz. 10.00-16.00, jak również drogą korespondencji elektronicznej pod adresem e-mail: bank@skbank.pl.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania procedur przetargowo – aukcyjnych lub ich unieważnienia w każdym czasie bez podania przyczyn.

leszek

leszek

leszek