Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

82 800,00 zł

Czechowice-Dziedzice/ bielski/ śląskie

Ogłoszenie dodane: 28.06.2022

Cena:
82 800,00 zł
Rodzaj:
Działki budowlane
Powierzchnia działki:
1 295,00 m2
Na sprzedaż przez:
Właściciel

OGŁOSZENIE


Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Moniki Jaworskiej Kryc ogłasza drugi konkurs pisemny nieograniczony na sprzedaż po najwyższej zaoferowanej cenie, nie niższej niż 75% ceny oszacowania.

Przedmiotem sprzedaży jest:
1. Prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną numer 1948/4, o powierzchni 1 295 m2, objętej księgą wieczystą nr KA1P/00079078/8. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w przy ulicy Cienistej w Czechowicach-Dziedzicach. Szczegółowy operat szacunkowy znajduje się w biurze Syndyka oraz w aktach sprawy o sygnaturze X GUp 845/21/9. Wartość przedmiotu przetargu (75% ceny oszacowani) została określona na łączną kwotę 82 800 zł netto.


Do ceny doliczony zostanie podatek od towarów i usług, o ile będzie on należny.

I. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest:

1 Złożenie pisemnej oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem „Pisemny konkurs ofert – X GUp 845/21/9– NIE OTWIERAĆ” w Kancelarii Syndyka w Katowicach, ul. Kilińskiego 16/10, 40-062 Katowice w terminie do dnia 10 sierpnia 2022 roku do godziny 15:00.
2 Wpłacenie wadium w wysokości 11 040 zł na konto: Bank Spółdzielczy w Tworogu nr 62 8466 0002 0011 0839 3000 0001.
3 Oferent zobowiązany jest oprócz spełnienia pozostałych warunków do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z pełnym regulaminem przetargu.

II. Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w Kancelarii Syndyka w dniu 17.08.2022r. o godzinie 12.00.
III. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu konkursu w tym w szczególności operat szacunkowy i szczegółowy opis nieruchomości udostępnione zostaną oferentom drogą elektroniczną. Udostępnienie ww. informacji nastąpi na wniosek zainteresowanego przesłany na adres sprzedaz@syndykslask.pl
IV. Oględziny przedmiotu konkursu możliwe są po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Celem umówienia terminu oględzin należy przesłać zapytanie drogą e-mail na wskazany wyżej adres.

82 800,00 zł

Jan

Jan

Jan