Samochód osobowy VOLVO S80 D5 MR’10 AWD

37 967,00 zł

Bytom/ śląskie

Ogłoszenie dodane: 03.08.2021

Cena:
37 967,00 zł
Poj. silnika:
2400 cm3
Przebieg:
172986 km
Rok produkcji:
2012
Typ nadwozia:
Sedan
Stan techniczny:
Nieuszkodzony
Skrzynia biegów:
Automatyczna
Paliwo:
Diesel
Kierownica:
Po lewej
Kolor:
Czarny

Bytom, 28.07.2021 r.


Znak sprawy: PTM/4/2021

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
41- 940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka
ogłasza ustny przetarg na sprzedaż następujących aktywów trwałych:

Samochód osobowy VOLVO S80 D5 MR’10 AWD, rodzaj nadwozia sedan, nr rej. SPI 90VC, rok produkcji 2012, pojemność skokowa silnika 2400cm³, moc silnika 158 kW, rodzaj zapłonu silnika - samoczynny, układ i ilość cylindrów R5, skrzynia biegów/napęd A6/AWD (4x4), przebieg 172 986 km.
Termin przetargu: 13.08.2021 r.
Miejsce przetargu:
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76, Budynek Dyrekcji, I piętro, pok. 101 - salka konferencyjna

Sprzedawane aktywa można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania:
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek- Piekary, Ruch Piekary, Piekary Śląskie, ul. Gen. J. Ziętka 13,
Osoba do kontaktu: Michał Franielczyk tel. 722 020 410

Wysokość ceny wywoławczej, wadium, postąpienia oraz godzina przetargu:


Lp Nazwa przedmiotu sprzedaży Cena wywoławcza netto w zł (bez VAT) Postąpienie w zł Wadium w zł Godzina przetargu
1. VOLVO S80 37 967,48 zł 400,00 zł 1 900,00 zł 10:00

Przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie sprzedaży składników aktywów trwałych WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
1) oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem sprzedaży składników aktywów trwałych WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. zamieszczonym na stronie www.weglokokskraj.pl w zakładce Pozostała sprzedaż,
2) informacje o firmie lub osobie fizycznej – podać imię i nazwisko oferenta, nazwę firmy, adres, NIP, REGON, PESEL, nr dowodu osobistego, nr do kontaktu oraz nr konta, na które należy dokonać zwrotu wadium,
3) oświadczenie o zapoznaniu się z aktualnym stanem technicznym i prawnym przedmiotu przetargu i przyjęciu go bez zastrzeżeń,
4) pełnomocnictwa dla osoby uczestniczącej w przetargu, podpisane przez osoby uprawnione,
5) przedstawienie dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium,

6) podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

7) Wadium należy wnieść w wysokości określonej w powyższej tabeli na konto bankowe WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.:

BŻG BNP PARIBAS 71 1600 1055 1849 6184 9000 0001
z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła:
„Przetarg nr PTM/4/2021 na sprzedaż samochód VOLVO S80” najpóźniej do 12.08.2021r.
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu uważa się wadium, które dzień przed przetargiem znajdzie się na rachunku bankowym ogłaszającego przetarg. Wpłata wadium musi być dokonana przez oferenta biorącego udział w postępowaniu przetargowym.

8) Wadium wnosi się w gotówce lub za zgodą WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w innej formie przewidzianej prawem.
9) Komisja Przetargowa niezwłocznie przed wywołaniem licytacji sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości.
10) Sprzedaż aktywów w pierwszym przetargu nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.
11) Wadium przepada na rzecz WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o., jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
12) Wadium jest zwracane na wniosek oferenta w przypadku, gdy oferent wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
13) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu przetargu wadia zostają zwrócone oferentom, których oferty nie zostały wybrane.
14) Wadium wniesione w gotówce zwraca się w tej samej formie i wysokości, bez odsetek.
15) Za datę dokonania wyboru oferty uznaje się datę uchwały podjętej przez Zarząd Spółki zatwierdzającą wynik przeprowadzonej licytacji.
16) Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
17) Wadium przepada na rzecz WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o., jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.
18) Przedmiot przetargu można oglądać w okresie od ogłoszenia do 12.08.2021 r.
19) Wszelkie koszty zawarcia umowy oraz opłaty skarbowe ponosi Nabywca.
20) Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, uznania, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

37 967,00 zł