LU1S/GUp-s/696/2023 syndyk sprzeda udziały w spółce

Zagrody/ lubelski/ lubelskie

Ogłoszenie dodane: 13.06.2024

Syndyk masy upadłości Józefa Charlińskiego w postępowaniu prowadzonym pod sygn.. akt LU1S/GUp-s/696/2023 ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki wchodzących w skład masy upadłości Józefa Charlińskiego 95 udziałów (95% kapitału) w spółce J&A TRANS sp. z o.o. (nr KRS: 0000590808) za kwotę nie niższą niż 1,00 zł (jeden 00/100 złotych).
1. Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego dr Andrzeja Jakubaszka w dniu 7 maja 2024 roku udostępniony jest do wglądu w aktach postępowania prowadzonych przez syndyka w systemie KRZ pod sygn. akt LU1S/GUp-s/696/2023, nr porządkowy LU1S/GUp-s/696/2023/53.
2. Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się ze stanem prawnym przedmiotu sprzedaży.
3. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 czerwca 2024 roku, na adres: Biuro Syndyka, ul. Ostrobramska 73D lok. 138, 04-175 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.
4. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana wraz z podaniem sygnatury akt LU1S/GUp-s/696/2023 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym Józefa Charlińskiego – UDZIAŁY ” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
5. Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:
a) Dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres/adres rejestrowy oferenta, forma prawna oferenta oraz numeru KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej nr PESEL.
b) Oferowane ceny nabycia za przedmiot niniejszego postępowania winny być wyrażone kwotowo i dodatkowo słownie oraz nie mogą być niższe niż cena wywoławcze, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje cena wyrażona słownie.
c) Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy w wymaganej prawem formie.
d) Oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu postępowania oraz jego opisem i oszacowaniem i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.
e) Oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 k.c. oraz art. 313 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe,
f) Wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub firmę nabywcy.
g) W przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do reprezentacji oferenta w postępowaniu.
h) Podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach.
6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 2 lipca 2024 roku o godz. 9:00 w Biurze Syndyka przy ul. Ostrobramskiej 73D lok. 138 w Warszawie. O terminie otwarcia ofert nie będzie dodatkowego powiadomienia.
7. Po stwierdzeniu, iż złożona oferta/oferty spełniają warunki formalne przewidziane w regulaminie postępowania, syndyk ustala wysokość złożonych ofert i dokonuje wyboru oferty zawierającą najwyższą zaoferowaną cenę nabycia przedmiotu postępowania..
8. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 1 miesiąca od dnia wyboru oferty przez syndyka zawrzeć umowę sprzedaży w formie przewidzianej w art. 180 kodeksu spółek handlowych, a całą zaoferowaną kwotę zobowiązany jest wpłacić najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem umowy sprzedaży, przy czym decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy.
9. Potrącenie wierzytelności przysługującej Nabywcy wobec Upadłego z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne.
10. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Syndyk zastrzega sobie możliwość wyboru notariusza.
11. Z chwilą zawarcia umowy na nabywcę przechodzi przedmiot sprzedaży.
12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz.U. 2003 nr 60 póź. 535 z poz. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
13. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert, odstąpienia od sprzedaży lub jej unieważnia bez podania przyczyn lub zamknięcia konkursu ofert bez dokonania wyboru oferty, na dowolnym etapie postępowania konkursowego, aż do momentu wyboru oferty.

Tomasz

Tomasz

Tomasz