kursy i staże zawodowe

Staszów/ staszowski/ świętokrzyskie

Ogłoszenie dodane: 06.04.2022

Projekt "Aktywna Młodzież-Cenni Obywatele III" realizowany przez Fundację Challenge Europe w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, 1.2 Numer i nazwa Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe 1.3 Numer i nazwa Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu:01.03.2022 - 30.06.2023

Dofinansowanie projektu z UE: 1 399 920,00 zł

Fundacja Challenge Europe zaprasza mieszkańców województwa świętokrzyskiego poniżej 29 r. życia do wzięcia udziału w projekcie „Aktywna Młodzież-Cenni Obywatele III”

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz jego utrzymania przez 120 osób (66 kobiet, 54 mężczyzn) w wieku 18-29 lat z województwa świętokrzyskiego poprzez realizację wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej obejmującej instrumenty i usługi rynku pracy, które zostaną indywidualnie zidentyfikowane jako konieczne dla uzyskania zatrudnienia przez osobę objętą wsparciem w okresie realizacji projektu tj. 01.03.2022-30.06.2023.

Projekt realizowany jest dla następujących grup zawodowych:
a) w wieku od 18 do 29 roku życia;
b) mieszkają lub uczą się na terenie województwa świętokrzyskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego);
c) bierni zawodowo lub niezarejestrowani w urzędzie pracy w tym długotrwale bezrobotni;
d) należący do minimum jednej z grup:
osoby z kategorii NEET;
osoby z niepełnosprawnością;
kobiety;
osoby o niskich kwalifikacjach;
osoby odchodzące z rolnictwa;
imigranci i reemigranci;
e) nie należące do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1

Priorytetowo będą traktowane osoby:
a) sprawujące opiekę nad dzieckiem lub osobą zależną
b) osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. NEET, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety, rolnicy, imigranci i reemigranci
c) osoby zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze tj. Busko-Zdrój, Jędrzejów, Końskie, Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierz, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Staszów (weryfikowane na podstawie oświadczenia w formularzu rekrutacyjnym)
d) osoby długotrwale bezrobotne
e) osoby z niepełnosprawnościami

W ramach wsparcia oferujemy:
poradnictwo lub doradztwo zawodowe
udział w szkoleniach lub stażach
inne formy wsparcia w zależności od potrzeb uczestnika

Biuro Fundacji

Biuro Fundacji

Biuro Fundacji