Kierownik Ośrodka Konferencyjno-Wypoczynkowego- Zakopane

Zakopane/ tatrzański/ małopolskie

Ogłoszenie dodane: 03.10.2022

Typ umowy:
Umowa o pracę
Wymiar pracy:
Pełny etat
Specjalne wymagania:
Brak
Wymagane prawo jazdy:
Kat. B

Opis stanowiska:

• kompleksowe zarządzanie działalnością Ośrodka,
• opracowanie i realizacja strategii marketingowo - sprzedażowej - pozyskiwanie nowych klientów oraz dbałość o grono stałych gości Ośrodka oraz stałe monitorowanie działań konkurencji,
• kierowanie zespołem obsługi Ośrodka (delegowanie zadań, motywowanie i ocena, zarządzanie grafikami pracy itp.),
• bieżąca współpraca z dostawcami produktów i usług,
• zarządzanie stroną internetową obiektu oraz tworzenie materiałów marketingowych,
• raportowanie, kalkulacje, prowadzenie sprawozdawczości dla potrzeb wewnętrznych,
• planowanie, realizacja oraz kontrola budżetu.


Nasze oczekiwania:

• wykształcenie wyższe,
• min. 10 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz programów komputerowych ,
• wymagane prawo jazdy kat. B,
• znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na swobodą komunikację.


Oferujemy:

• umowę o pracę,
• niezbędne dodatki dla wykonywania pracy: m.in. telefon, laptop, samochód służbowy,
• przestrzeń do wdrażania swoich pomysłów.

Zgłoszenia zawierające CV prosimy przesyłać poprzez adres:

rekrutacja@igbmazovia.pl

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Za wszystkie zgłoszenia serdecznie dziękujemy.

Klauzula informacyjna
Realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:
Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach składanych przez Państwa w związku z ubieganiem się o zatrudnienie jest Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA z siedzibą przy ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa.
Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail : sekretariat@igbmazovia.pl lub telefonicznie pod nr tel. 22 328 60 01
Administrator informuje, że:
1. Kontakt z inspektorem ochrony danych w sprawach dot. danych osobowych oraz praw osób których dane dotyczą realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@igbmazovia.pl
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji oraz kontakt z osobą ubiegającą się o zatrudnienie. Po wyrażeniu dodatkowej zgody dane osobowe mogą być przetwarzane na potrzeby przyszłych rekrutacji.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. na podstawie przepisu art. 22 [1] Kodeks pracy. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zatrudnienie przekaże z własnej inicjatywy szerszy zakres danych osobowych, niż wymagany, będą one przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie wyrażonej zgody w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, którym jest fakt ich przesłania. W oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO będą przetwarzane dane w celach przyszłych rekrutacji.
4. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników administratora zaangażowanych w procesy rekrutacyjne oraz podmioty, którym administrator w drodze powierzył przetwarzanie danych w celu wsparcia procesu rekrutacji, np. portale rekrutacyjne.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji procesu rekrutacji na dane stanowisko nie dłużej niż 3 miesiące od wyboru kandydata na to stanowisko, a w przypadku przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku. Dane przetwarzane na podstawie zgody niezależnie od wskazanego okresu będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia.
6. Podanie danych, o których mowa w ogłoszeniach i ofertach pracy, jest wymagane określonymi przepisami prawa
i jest niezbędne dla skutecznego przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji na dane stanowisko. Tam gdzie kandydat podaje dane w szerszym zakresie niż wymagany lub na potrzeby przyszłych rekrutacji, podaje jej dobrowolnie.
7. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec administratora z następujących praw:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16 RODO),
b) żądania ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2, Warszawa).
8. Realizacja praw, o których mowa w pkt 7 lit. a) - c) możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail: rekrutacja@igbmazovia.pl lub pod numerem telefonu 22 328 63 42, a także drogą listowną przesyłając żądanie na adres siedziby ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa.
9. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej danymi osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.
10. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, w tym przetwarzaniu w celu podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

IGB MAZOVIA

IGB MAZOVIA

IGB MAZOVIA