IX GUp 350/21 of - syndyk sprzeda Fiat Punto 2010

7 200,00 zł

Warszawa/ mazowieckie

Ogłoszenie dodane: 30.11.2021

Cena:
7 200,00 zł
Rok produkcji:
2010
Typ nadwozia:
Hatchback
Stan techniczny:
Nieuszkodzony
Skrzynia biegów:
Manualna
Paliwo:
Benzyna
Kierownica:
Po lewej
Kolor:
Czerwony

Syndyk masy upadłości Izabeli Gajewskiej w postępowaniu o sygn. akt IX GUp 350/21 "of", ogłasza o postępowaniu konkursowym prowadzonym w trybie sprzedaży z wolnej ręki na sprzedaż pojazdu mechanicznego Fiat Punto, r. prod. 2010, przebieg ok. 297 000 km, nr rej WWE SR81, VIN ZFA19900001724487 za cenę niemniejszą niż 7.200,00 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście 00/100 złotych).
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 grudnia 2021 roku na adres: Biuro Syndyka Teresy Gajewskiej w upadłości, ul. Marszałkowska 9/15 lok. 53, 00-626 Warszawa (decyduje data faktycznego wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).
Oferta pod rygorem jej odrzucenia musi:
1. być umieszczona w zamkniętej kopercie, zaadresowanej do ww. syndyka wraz z podaniem sygnatury akt IX GUp 350/21 „of” oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym – FIAT PUNTO”,
2. zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę poprzez wskazanie jego nazwy lub imienia i nazwiska, numer KRS lub numer PESEL, adresu do korespondencji, numer telefonu oraz adresu poczty elektronicznej,
3. zawierać zobowiązanie nabywcy do pokrycia wszelkich opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym podatków i opłat, oraz podatku VAT i PCC w przypadku ich wystąpienia.
4. zawierać oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym ruchomości i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 14 grudnia 2021 roku o godz. 10:00 w biurze syndyka przy ul. Marszałkowskiej 9/15 lok. 53 w Warszawie.
W razie wpływu więcej niż jednej oferty, syndyk zawrze umowę z oferentem oferującym najwyższą cenę nabycia.
Kupujący, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wpłacić całą zaoferowaną cenę przed podpisaniem umowy sprzedaży.
Ponadto nabywca złoży w umowie sprzedaży oświadczenie, że zrzeka się wobec syndyka masy upadłości roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne pod warunkiem ujawnienia się takich wad.
Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży w terminie najpóźniej do dnia 29 grudnia 2021 roku.
Potrącenie wierzytelności przysługującej Nabywcy wobec Upadłego z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne. Sprzedaż ruchomości objętej niniejszym postępowaniem ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w drodze mailowej pod adresem @ lub telefonicznie pod nr telefonu (22) 400-08-94.

7 200,00 zł