IX GUp 35/22 syndyk sprzeda sprzęt komputerowy i licencje do programów

653 671,00 zł

Warszawa, Śródmieście

Ogłoszenie dodane: 18.05.2022

Cena:
653 671,00 zł
Stan:
Używane

Syndyk masy upadłości KS Engineering Spółka z ograniczoną odpowiedzialności w upadłości z siedzibą w Lublinie w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydziałem Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie o sygn. akt IX GUp 35/22 obwieszcza o prowadzonych postępowaniach konkursowych lub dodatkowo aukcji na sprzedaż wchodzących w skład masy upadłości:
a) pakietu licencji do programów komputerowych wchodzących w skład masy upadłości KS Engineering Technology Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w upadłości (w tym Pakiet licencji Process Simulate - 6 lic., Pakiet licencji NX - 4 lic., Pakiet licencji CAD Catia V5 - 4 lic., Pakiet licencji DELMIA V5 ROB - 6 lic., Pakiet licencji KUKA MODULE PC - 5 lic., Pakiet licencji Process Simulate - 8 lic., Pakiet licencji CAD Catia V5 - 11 lic., Pakiet licencji MD2 / CATMEE 9 lic., Pakiet licencji CAD Catia V5 - 7 lic, Pakiet licencji Process Simulate - 12 lic., Pakiet licencji NX - 2 lic.) za cenę nie niższą niż 653.671,00 zł netto (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden 00/100 złotych),
b) ruchomości stanowiących sprzęt informatyczny, pakiety telefonów komórkowych, pakiety mebli biurowych, wyposażenie AGD i RTV szczegółowo opisanych pod poz. od 9 do 269 zaktualizowanego na dzień 29 marca 2022 roku spisu inwentarza sporządzonego w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec KS Engineering Technology Sp. z o.o.. za ceny jednostkowe nie niższe niż wskazane w zaktualizowanym na dzień 29 marca 2022 roku spisie inwentarza sporządzonym w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec KS Engineering Technology Sp. z o.o..

1. Ze szczegółowym wykazem praw do licencji wchodzących w skład Pakietu oraz ruchomości, a także z ich opisem i oszacowaniem można zapoznać się w Biurze Syndyka mieszczącym się przy ul. Marszałkowskiej 9/15 lok. 53 w Warszawie (00-626 Warszawa) po wcześniejszym ustaleniu terminu za pośrednictwem poczty elektronicznej: tomasz.lis@beneficjum.eu a także na stronie internetowej http://beneficjum.eu/ogloszenia-o-sprzedazy/
2. Oferty spełniające warunki opisane w regulaminach postępowania należy składać na adres: Biuro Syndyka KS Engineering Technology Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w upadłości, ul. Marszałkowska 9/15 lok. 53, 00-626 Warszawa w nieprzekraczanym terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia na łamach Monitora Sadowego i Gospodarczego tj. do dnia 30 maja 2022 roku. Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka. Oferta, która wpłynęła do Biura Syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.
3. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi drugiego dnia roboczego po upływie terminu składania ofert, tj. do dnia 1 czerwca 2022 roku o godzinie 9:00 w Biurze Syndyka masy upadłości KS Engineering Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w upadłości, ul. Marszałkowska 9/15 lok. 53, 00-626 Warszawa. O terminie otwarcia ofert nie będzie dodatkowego powiadomienia.

653 671,00 zł

Syndyk Tomasz Lis

Syndyk Tomasz Lis

Syndyk Tomasz Lis