IX GUp 226/21 "of" syndyk sprzeda należność za 1% wartości nominalnej

Warszawa, Praga-Południe

Ogłoszenie dodane: 14.09.2022

Syndyk masy upadłości Zofii Dysput ogłasza o prowadzonym postępowaniu konkursowym na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki przysługującej masie upadłości należności o wartości nominalnej 21.000,00 zł (dwadzieścia jeden tysięcy 00/100 złotych)
1. Przedmiotem postępowania jest należność przysługująca masie upadłości Zofii Dysput od osób fizycznych (w tym od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości (naliczane zgodnie z wezwaniem z dnia 02 sierpnia 2021 roku, które zostało doręczone Dłużnikom w sierpniu 2021 roku) w okresie od września 2021 roku do 15 lipca 2022 roku – w kwocie 2.000,00 złotych w stosunku miesięcznym).
2. Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się ze stanem prawnym przedmiotu sprzedaży.
3. Cena wywoławcza przedmiotu postępowania wynosi nie mniej niż 210,00 zł (dwieście dziesięć 00/100 złotych)
4. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 września 2022 roku, na adres: Biuro Syndyka, ul. Ostrobramska 73D lok. 138, 01-175 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.
5. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego Syndyka wraz z podaniem sygnatury akt IX GUp 226/21 „of” oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym Zofii Dysput – Należność ” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
6. Oferta pod rygorem odrzucenia musi zawierać:
a. Zaoferowana cena musi zostać wyrażona w zapisie cyfrowym i dodatkowo słownym. W przypadku rozbieżności co do zaoferowanej kwoty , decyduje kwota wyrażona w zapisie słonym,
b. dokładne oznaczenie składającego ofertę poprzez wskazanie jego nazwy lub imienia i nazwiska, numer KRS lub numer PESEL, adresu do korespondencji, numer telefonu oraz adresu poczty elektronicznej,
c. zobowiązanie nabywcy do pokrycia wszelkich opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym podatków i opłat, oraz podatku VAT i PCC w przypadku ich wystąpienia.
d. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym należności i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.
7. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 29 września 2022 roku), o godz. 9:00 w Biurze Syndyka przy ul. Marszałkowskiej 9/15 lok 53 w Warszawie. O terminie otwarcia ofert nie będzie dodatkowego powiadomienia.
8. W razie wpływu więcej niż jednej oferty, syndyk zawrze umowę z oferentem oferującym najwyższą cenę nabycia.
9. Kupujący, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wpłacić całą zaoferowaną cenę przed podpisaniem umowy sprzedaży.
10. Ponadto nabywca złoży w umowie sprzedaży oświadczenie, że zrzeka się wobec syndyka masy upadłości roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne pod warunkiem ujawnienia się takich wad.
11. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży w terminie najpóźniej do dnia 12 października 2022 roku.
12. Potrącenie wierzytelności przysługującej Nabywcy wobec Upadłego z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne. Sprzedaż należności objętej niniejszym postępowaniem ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
13. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu są udzielane również za pośrednictwem poczty elektronicznej tomasz.lis@beneficjum.eu, a także pod nr telefonu 697-974-864.

Syndyk Tomasz Lis

Syndyk Tomasz Lis

Syndyk Tomasz Lis